FINEP Hloubětín a.s.

 

Výroční zpráva

 

31. prosince 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROHLÁŠENÍ STATUTÁRNÍHO ORGÁNU

 

Níže uvedený předseda představenstva a člen představenstva společnosti FINEP Hloubětín a.s. prohlašují, že podle jejich nejlepšího vědomí podává výroční zpráva věrný a poctivý obraz o finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření za uplynulé účetní období a o vyhlídkách budoucího vývoje finanční situace, podnikatelské činnosti a výsledků hospodaření.

 

 

V Praze dne 12. dubna 2021

 

 

 

 

Obrázek3

 

 

Ing. Michal Kocián                                                          Ing. Tomáš Zaněk

předseda představenstva                                             člen představenstva

 

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA

 

Zpráva představenstva společnosti FINEP Hloubětín a.s. o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku dle ust. § 436 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

 

Společnost FINEP Hloubětín a.s. (dále jen „Společnost“ nebo „Emitent“) byla založena dne 18. února 2002. Společnost je součástí developerské skupiny FINEP HOLDING. Hlavní činností společnosti je správa a provozování administrativně-skladového areálu OFFICE PARK HLOUBĚTÍN (dále jen „Areál“) umístěného podél ulice Poděbradská v Praze 9 a zároveň zajištění budoucí změny územního plánu v rámci realizace investičního záměru Společnosti. V roce 2018 byly emitovány dluhopisy pod ISIN CZ0003519092 na Regulovaném trhu Burzy cenných papírů Praha. Emitované dluhopisy byly upsány v dostatečné výši, čímž bylo získáno dostatečné množství prostředků a cíle Společnosti pro rozhodné období byly naplněny.

 

V následujícím období nejsou v plánu další emise dluhopisů ani poskytování nových úvěrů. Společnost se bude soustředit na řízení úvěrového a likvidního rizika.

 

PODNIKATELSKÁ ČINNOST SPOLEČNOSTI  

 

Společnost FINEP Hloubětín a.s. má příjem z pronájmu jednotlivých objektů Areálu a zároveň společnost provádí správu Areálu prostřednictví najatého správce.

 

STATUTÁRNÍ ORGÁNY SPOLEČNOSTI  

 

 

DOZORČÍ ORGÁNY SPOLEČNOSTI

 

 

EKONOMIKA, MAJETEK  

 

V roce 2020 dosáhla společnost FINEP Hloubětín a.s. ztráty za účetní období ve výši 3.038 tis. Kč.

 

Společnost vlastní hmotný majetek – skladový a administrativní areál OFFICE PARK HLOUBĚTÍN. Další finanční aktiva Společnosti představují zůstatky na bankovních účtech a ostatní krátkodobá finanční aktiva. Společnost neeviduje žádná znehodnocená finanční aktiva nebo finanční aktiva po splatnosti.

 

 

INFORMACE DLE ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÝCH TRZÍCH A OSTATNÍ INFORMACE

INFORMACE O FINANČNÍ SITUACI S UVEDENÍM DŮLEŽITÝCH FAKTORŮ, RIZIK A NEJISTOT

 

Údaje o finanční situaci Emitenta vč. uvedení důležitých faktorů jsou uvedeny v příloze účetní uzávěrky, která je nedílnou součástí této výroční zprávy. Popis možných rizik a nejistot je popsán v bodu Vnitřní kontroly a přístupy k rizikům.

 

POPIS PRÁV A POVINNOSTÍ SPOJENÝCH S AKCIEMI SPOLEČNOSTI

 

Základní kapitál společnosti je představován 10 kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě se jmenovitou hodnotou 200 tis. Kč, drženou společností FINEP HOLDING a.s.. Akcie společnosti zní na jméno a mají listinnou podobu, ISIN nebyl přidělen. Společnost není oprávněna vydávat různé druhy akcií, ani vydávat akcie jako zaknihované cenné papíry či vydávat kusové akcie. S akciemi společnosti jsou spojena práva a povinnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů a stanov. Akcionář má zejména právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře.

 

INFORMACE O VŠECH PENĚŽITÝCH A NEPENĚŽITÝCH PŘÍJMECH OSOB S ŘÍDÍCÍ PRAVOMOCÍ SPOLEČNOSTI

 

Osoby s řídící pravomocí neobdržely žádná nepeněžitá či peněžitá plnění od Společnosti nebo osob přímo či nepřímo ovládaných Společností.

 

ČÍSELNÉ ÚDAJE A INFORMACE O POČTU AKCIÍ NEBO OBDOBNÝCH CENNÝCH PAPÍRECH PŘEDSTAVUJÍCÍ PODÍL NA SPOLEČNOSTI VE VLASTNICTVÍ OSOB S ŘÍDÍCÍ PRAVOMOCÍ SPOLEČNOSTI

 

Někteří členové statutárních orgánů společnosti FINEP Hloubětín a.s. jsou vlastníky společnosti FINEP HOLDING, SE, která je 100% vlastníkem společnosti FINEP Hloubětín a.s. Níže jsou uvedeny podíly statutárních orgánů na mateřské společnosti FINEP Holding, SE.

 

Orgán

Období

Procentuální podíl

Členové statutárního orgánu

1.1.2020 – 31.12.2020  

96 %

Členové dozorčí rady

1.1.2020 – 31.12.2020  

4 %

Ostatní osoby s řídicí pravomocí

1.1.2020 – 31.12.2020  

0%

 

PRINCIPY ODMĚŇOVÁNÍ OSOB S ŘÍDÍCÍ PRAVOMOCÍ SPOLEČNOSTI

 

Předseda a členové představenstva nejsou za výkon funkce odměňováni. Předseda a členové dozorčí nejsou za výkon funkce odměňováni. Výkon činnosti členů představenstva se řídí zákonnými předpisy a stanovami společnosti – viz bod POPIS POSTUPŮ ROZHODOVÁNÍ A SLOŽENÍ STATUTÁRNÍHO ORGÁNU A DOZORČÍ RADY

 

ODMĚNY ÚČTOVANÉ AUDITORY

 

Odměny auditorům v členění za jednotlivé druhy služeb.

 

Auditor

Období

Služba

Cena v tis (Kč)

PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.

1.1.2020 – 31.12.2020  

Audit roční účetní závěrky

335

PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.

1.1.2020 – 31.12.2020

Jiné ověřovací služby

0

PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.

1.1.2020 – 31.12.2020  

Daňové poradenství

0

PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.

1.1.2020 – 31.12.2020

Jiné neauditorské služby

0

 

ZÁSADY A POSTUPY VNITŘNÍ KONTROLY A PRAVIDLA PŘÍSTUPU SPOLEČNOSTI K RIZIKU

 

Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS) odpovídá statutární orgán společnosti.

 

Systém vnitřní kontroly je nedílnou součástí běžné a pravidelné činnosti a napomáhá dosažení strategických a obchodních cílů společnosti. Součástí systému vnitřní kontroly je činnost dozorčí rady prováděná v souladu se zákonem a stanovami.  

 

Systém vnitřní kontroly je tvořen:

 

 

Systém vnitřní kontroly také obsahuje pravidelné fyzické kontroly dokladů a reporting. Významnou oblastí vnitřní kontroly jsou pravidelné rekonciliace emitovaných dluhopisů a plateb klientů poukázaných na účty Společnosti.

 

Předmětem kontrolní činnosti je dohled nad dodržováním:

 

 

Správnost účetnictví a účetních výkazů je kontrolovaná v rámci přípravy měsíčních kontrolních sestav a reportů. V rámci účetní závěrky je správnost účetnictví a účetních výkazů zajištěna kontrolou prováděnou externím auditorem.

 

Vnitřní kontroly a přístupy k rizikům

 

Faktory finančních rizik

Z činnosti Společnosti vyplývá celá řada finančních rizik: riziko likvidity, úvěrové riziko a tržní riziko (včetně měnového rizika, úrokového rizika a cenového rizika). Tato rizika jsou řízena v rámci řízení rizik skupiny FINEP HOLDING, SE, čímž dochází k minimalizaci nebo eliminaci těchto rizik.

 

Riziko likvidity

Obezřetné řízení rizika likvidity předpokládá udržování dostatečné úrovně peněžních prostředků, dostupnosti financování z přiměřeného objemu úvěrových linek určených k tomuto účelu a možnosti uzavřít tržní pozice. Cílem skupiny FINEP HOLDING, SE, a tedy i Společnosti, je udržet pružnost financování prostřednictvím stálé dostupnosti úvěrových linek určených k tomuto účelu.

Vedení dospělo k závěru, že Společnost v dohledné budoucnosti bude schopna provozovat svou činnost v rámci stávajícího a plánovaného financování a plnit veškerá ujednání o podmínkách financování 
(tzv. covenants), a je tedy přesvědčeno, že je na místě sestavit účetní závěrku Společnosti za rok 2020 za předpokladu trvání účetní jednotky. 


Společnost má nastavenu centrální strategii v oblasti likvidního rizika k řízení krátkodobého, střednědobého a dlouhodobého financování Společnosti. Společnost řídí likvidní riziko průběžným sledováním projekcí peněžních toků a skutečných peněžních toků a vyrovnáváním profilů splatnosti finančních aktiv a závazků. 

Úvěrové riziko 

Úvěrové riziko představuje riziko neschopnosti protistrany plnit své finanční závazky vůči Společnosti, v důsledku čehož by Společnost mohla utrpět ztrátu. Úvěrové riziko vzniká v souvislosti s peněžními prostředky a peněžními ekvivalenty, a vklady v bankách a finančních institucích, a rovněž v důsledku úvěrového rizika plynoucího z úvěrové angažovanosti vůči třetím stranám, včetně neuhrazených pohledávek a budoucích dohodnutých transakcí. 

Při kvantifikaci úvěrového rizika vychází Společnost z několika základních kritérií, kdy významným měřítkem je především riziko, související s hrozbou selhání protistrany v transakci, které se může negativně promítnout do hospodářského výsledku a cash-flow Společnosti. Proto Společnost přijala zásadu obchodovat pouze se spolehlivými partnery, a pokud je to nutné, získat dostatečné záruky za účelem snížení rizika finanční ztráty v případě porušení povinností protistranou. Mezi další klíčové principy řízení úvěrového rizika patří:

záruky a prohlášení o ručení Společnosti jsou poskytovány pouze ve výjimečných případech a jejich poskytnutí musí být schváleno společníky.

Společnost spolupracuje pouze se stabilními bankami, které jsou členy nadnárodních skupin, aby bylo v maximální možné míře eliminováno úvěrové riziko.

Vedení Společnosti čtvrtletně posuzuje obchodní a jiné pohledávky po splatnosti a poskytnuté úvěry po splatnosti a vyhodnocuje pravděpodobnost úpadku nebo významných finančních potíží dlužníka. Společnost rovněž čtvrtletně posuzuje, zda nedošlo ke snížení hodnoty finančních aktiv nebo skupiny finančních aktiv.

Tržní rizika

Úrokové riziko 

Úrokové riziko představuje riziko, že reálná hodnota nebo budoucí peněžní toky finančního nástroje
se budou měnit v důsledku změn tržních úrokových sazeb. Půjčky nebo dluhopisy sjednané s pohyblivou úrokovou sazbou vystavují Společnost úrokovému riziku peněžních toků. V rámci přípravy jednotlivých

projektových podnikatelských plánů je testována citlivost Společnosti na působení úrokového rizika

ve vztahu k ziskové marži, což je zároveň jedním z kritérií, které Společnost zvažuje při rozhodování

o přijetí či zamítnutí projektu.

 

Jelikož všechny vydané dluhopisy k 31. prosinci 2020 byly sjednané s fixní sazbou, bylo úrokové riziko Společnosti vznikající z vydaných dluhopisů omezené.

 

Úrokové riziko Společnosti vzniká převážně z půjček.

 

Půjčky sjednané s pohyblivou úrokovou sazbou vystavují Společnost úrokovému riziku peněžních toků.

 

K 31. prosinci 2020 tvořily přijaté půjčky s pohyblivou úrokovou sazbou 10,3 % z celkových přijatých půjček a vydaných dluhopisů (2019: 0 %).

 

Společnost je vystavena riziku vyplývajícímu z pohybů převládajících úrovní tržních úrokových sazeb, které ovlivňují jeho finanční pozici a peněžní toky.  

Měnové riziko

Měnové riziko je riziko změny hodnoty finančních nástrojů v důsledku změn směnných kurzů cizích měn. Společnost není vystavena významnému riziku vyplývajícímu z vlivu změn směnných kurzů cizích měn 
na její finanční pozici a peněžní toky, jelikož všechna finanční aktiva a finanční závazky jsou denominované v české koruně. 


Všechny finanční aktiva a všechny finanční závazky byly k 31. prosinci 2020 denominované v české koruně. 

 

POPIS POSTUPŮ ROZHODOVÁNÍ A SLOŽENÍ STATUTÁRNÍHO ORGÁNU A DOZORČÍ RADY

 

A) PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI

 

Představenstvo, jeho složení a způsob rozhodování

Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, kterému náleží obchodní vedení společnosti a který jedná za společnost navenek ve všech jejích záležitostech. Jeho složení, působnost, jednání a podepisování a způsob rozhodování, je vymezen vlastními stanovami a příslušnými právními předpisy. Členy představenstva dle stanov volí a odvolává valná hromada. Představenstvo má čtyři členy. Jeho funkční období je deset let. Členové představenstva jsou povinni alespoň jednou ročně zhodnotit svoji činnost a navrhnout případnou změnu počtu členů představenstva tak, aby vyhovoval provozním potřebám společnosti.

 

Členové představenstva rozhodují o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.

 

Představenstvo vykonává svoji působnost s péčí řádného hospodáře, s nezbytnou loajalitou a s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Představenstvo zajišťuje v rámci své působnosti zejména řádné obchodní vedení společnosti, a řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení účetní závěrku a také v souladu se stanovami návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty. Rozhodnutí přijímá při zachování nezbytné náležité péče na základě doporučení kompetentních pracovníků.

 

B) DOZORČÍ RADA SPOLEČNOSTI

 

Dozorčí rada, její složení a způsob rozhodování

Dozorčí rada společnosti dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Působnost dozorčí rady, její složení a způsob rozhodování dozorčí rady je upravena vlastními stanovami a příslušnými právními předpisy. Dozorčí rada má tři členy. Dozorčí rada je povinna alespoň jednou ročně zhodnotit svoji činnost a navrhnout případnou změnu počtu členů dozorčí rady tak, aby počet vyhovoval provozním potřebám společnosti. Funkční období členů dozorčí rady je deset let.

 

Do působnosti dozorčí rady náleží:

 

 

Členové dozorčí rady vykonávají svoji působnost s péčí řádného hospodáře, s nezbytnou loajalitou a s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Jsou povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a všech ostatních skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s výkonem své funkce a jejichž sdělení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu.

 

O rozhodnutích členů dozorčí rady se pořizují zápisy, které obsahují veškeré zákonem stanovené náležitosti.

 

C) SLOŽENÍ PŘEDSTAVENSTVA A DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI

 

Jméno (vč. titulu)

Orgán

Období

Ing. Michal Kocián

Představenstvo – předseda představenstva

1.1.2020 – 31.12.2020

Ing. Tomáš Zaněk

Představenstvo – člen představenstva

1.1.2020 – 31.12.2020

Ing. Vladimír Schwarz

Představenstvo – člen představenstva

1.1.2020 – 31.12.2020

Ing. Pavel Rejchrt

Představenstvo – člen představenstva

1.1.2020 – 31.12.2020

Ing. Tomáš Pardubický

Dozorčí rada – předseda

1.1.2020 – 31.12.2020

Ing. Hana Landová

Dozorčí rada – člen

1.1.2020 – 31.12.2020

Ing. Štěpán Havlas

Dozorčí rada – člen

1.1.2020 – 31.12.2020

 

 

POPIS POSTUPŮ ROZHODOVÁNÍ A SLOŽENÍ VÝBORU PRO AUDIT

 

Výbor  pro  audit  je  orgánem  společnosti,  který  vykonává,  aniž  je  tím  dotčena  odpovědnost  členů

představenstva nebo dozorčí rady společnosti, zejména následující činnosti:

 

 

Členové výboru pro audit se účastní valné hromady společnosti a jsou povinni seznámit valnou hromadu  

s výsledky své činnosti.  

 

Výbor pro audit má tři členy, které jmenuje a odvolává valná hromada z nevýkonných členů dozorčí rady

nebo z třetích osob. Funkční období člena výboru pro audit je tříleté.

 

 

Výbor pro audit je schopen se platně usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina všech členů.

K přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů všech členů, není-li právními předpisy vyžadována pro konkrétní rozhodnutí kvalifikovaná většina. Každý člen výboru má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů

je rozhodující hlas předsedy.  

 

Členové výboru pro audit Společnosti jsou následující osoby:

 

 

POPIS POSTUPŮ ROZHODOVÁNÍ A ZÁKLADNÍHO ROZSAHU PŮSOBNOSTI VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI

 

Vzhledem k tomu, že Společnost má jednoho akcionáře, vykonává působnost valné hromady jako nejvyššího orgánu tento jediný akcionář, kterým je společnost FINEP HOLDING, SE.

 

Do rozsahu působnosti valné hromady náleží zejména:

 

 

O rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady se pořizuje zápis, který obsahuje veškeré zákonem stanovené náležitosti.

 

INFORMACE O KODEXECH ŘÍZENÍ A SPRÁVY SPOLEČNOSTI

 

Společnost nemá definované kodexy vzhledem k povaze své organizační struktury. Společnost se řídí obecně závaznými právními předpisy vycházejícími ze zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, souvisejících a návazných právních norem.

 

POPIS POLITIKY ROZMANITOSTI

 

Společnost vzhledem k povaze své organizační struktury neuplatňuje politiku rozmanitosti.

 

Údaje o emitentovi

 

FINEP Hloubětín a.s.

 

Emitent je zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 7556. Identifikační číslo Emitenta je 265 11 771 a LEI kód Emitenta je 315700A05FMJTRHH0C62 . Sídlo Emitenta je Havlíčkova 1030/1, Nové Město, 110 00, Praha 1. Kontaktní údaje jsou tel: 800 500 506, WEB: www.spolecnosti-as.cz/finep-hloubetin-as

 

Emitent se při své činnosti řídí českými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů. Jeho podnikatelská činnost je pak regulována především zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, či zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

Emitent je plně ovládán společností FINEP HOLDING, SE, IČO: 279 27 822, se sídlem Havlíčkova 1030/1, Nové Město, 110 00 Praha 1 (celá skupina ovládaná touto společností, včetně Emitenta, dále jen „Skupina Emitenta“ nebo „skupina FINEP HOLDING“). Akcionářem této společnosti je FH INVEST SE, IČO: 281 94 306, se sídlem Havlíčkova 1030/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, a konečnými beneficienty je šest fyzických osob, a to: Ing. Michal Kocián, Ing. Pavel Rejchrt, Ing. Tomáš Zaněk, Ing. Vladimír Schwarz, Ing. Tomáš Pardubický a Ing. Štěpán Havlas. Žádná z těchto osob Emitenta samostatně neovládá.

 

Emitent nepřijal opatření k zamezení zneužití kontroly jediného akcionáře nad Emitentem.

 

Emitent je závislý na ostatních subjektech ve Skupině, jelikož finančně je řízen v rámci celé skupiny FINEP HOLDING včetně předpokládaného developerského projektu společnosti.

 

Přehled podnikání

 

Emitentovi nejsou známy žádné trendy, nejistoty, nároky, dluhy nebo události, které by s reálnou pravděpodobností mohly mít podstatný negativní vliv na jeho perspektivu.

 

Emitent investuje do administrativně-skladového areálu OFFICE PARK HLOUBĚTÍN v Praze 9 („Areál“), přičemž vychází dvou alternativních obchodních strategií. Obě shodně vychází z nedostatečného povolovacího procesu nové výstavby v Praze.

 

V první variantě, kterou v současnosti považuje Emitent za nosnou, je v plánu po roce 2023 areál postupně revitalizovat zcela novou výstavbou bytových a kancelářských objektů s doplňkovou obchodní funkcí.

Rozsah a struktura budoucí zástavby vyplynula ze studie proveditelnosti, kterou Emitent dokončil v roce 2019. Vedle komerčních kritérií tato studie zohledňuje i předpoklady dlouhodobé tržní poptávky a dále soulad s územním plánem hlavního města Prahy (resp. i se zveřejněným návrhem metropolitního plánem hlavního města Prahy). V současné době Emitent předpokládá zahájení realizace developerského projektu v roce 2022 po splnění všech zákonných požadavků.

Druhou variantou je postupná modernizace na business park, tedy kombinaci kancelářských, obchodních, skladových a výrobních prostor. Tuto druhou variantu Emitent prozatím vyhodnotil jako nepreferovanou s ohledem na rozvoj širšího okolí Areálu.

 

Organizační struktura emitenta

 

Emitent nemá vlastní zaměstnance a veškeré podnikatelské činnosti provádí prostřednictvím smluvních dodavatelů a to jak ze skupiny FINEP HOLDING tak i externích. Řízení společnosti vykonávají přímo členové představenstva.

 

INFORMACE O ČINNOSTECH OSOB S ŘÍDÍCÍ PRAVOMOCÍ PROVÁDĚNÝCH VNĚ SPOLEČNOST

 

V období kalendářního roku 2020 působily osoby s řídící pravomocí Společnosti (členové správních, řídících a dozorčích orgánů a vrcholové vedení) v orgánech následujících společností takto:

 

 1. v řídících a dozorčích orgánech jediného akcionáře Finep Holding SE a v řídících a dozorčích orgánech společností ovládaných Finep Holding SE a ve společných podnicích Finep Holding SE;

 2. v řídících a dozorčích orgánech mimo skupinu FINEP HOLDING, SE:

 

Jméno (vč. titulu)

Společnost

Orgán

Období

Ing. Michal Kocián

FH INVEST SE

člen představenstva

28194306

1.1.2020 – 31.12.2020

Ing. Michal Kocián

Dobrá rodina

Předseda správní rady

24286664

1.1.2020 – 31.12.2020

Ing. Michal Kocián

Nadace táta máma

Člen dozorčí rady

65996631

1.1.2020 – 31.12.2020

Ing. Michal Kocián

Cetrum rodinné péče

Předseda správní rady

01864637

1.1.2020 – 31.12.2020

Ing. Michal Kocián

Kollar Invest s.r.o.

Jednatel

06268854

1.1.2020 – 31.12.2020

Ing. Michal Kocián

FINEP Osadní s.r.o.

Jednatel

25188453

1.1.2020 – 31.12.2020

Ing. Tomáš Zaněk

FH INVEST SE

člen představenstva

28194306

1.1.2020 – 31.12.2020

Ing. Tomáš Zaněk

Kollar Invest s.r.o.

Jednatel

06268854

1.1.2020 – 31.12.2020

Ing. Tomáš Zaněk

FINEP Osadní s.r.o.

Jednatel

25188453

1.1.2020 – 31.12.2020

Ing. Vladimír Schwarz

FH INVEST SE

člen představenstva

28194306

1.1.2020 – 31.12.2020

Ing. Vladimír Schwarz

Kollar Invest s.r.o.

Jednatel

06268854

1.1.2020 – 31.12.2020

Ing. Vladimír Schwarz

ABP Property s.r.o.

Jednatel

07289324

1.1.2020 – 31.12.2020

Ing. Vladimír Schwarz

FINEP Osadní s.r.o.

Jednatel

25188453

1.1.2020 – 31.12.2020

Ing. Pavel Rejchrt

FH INVEST SE

člen představenstva

28194306

1.1.2020 – 31.12.2020

Ing. Pavel Rejchrt

Kollar Invest s.r.o.

Jednatel

06268854

1.1.2020 – 31.12.2020

Ing. Pavel Rejchrt

ROSENTHAL a.s.

Člen představenstva

60192003

1.1.2020 – 31.12.2020

Ing. Pavel Rejchrt

FINEP Osadní s.r.o.

Jednatel

25188453

1.1.2020 – 31.12.2020

Ing. Pavel Rejchrt

Nadační fond na podporu sportovců - reprezentantů ČR

Člen správní rady

64810917

1.1.2020 – 31.12.2020

Ing. Pavel Rejchrt

Nadační fond na podporu mládeže a sportovců, reprezentantů ČR

Člen správní rady

28993209

1.1.2020 – 31.12.2020

Ing. Pavel Rejchrt

MLÝN – VÍTKOVICE a.s.

Člen dozorčí rady

27910628

1.1.2020 – 31.12.2020

Ing. Pavel Rejchrt

Bytové družstvo HARB

Místopředseda představenstva

24171051

1.1.2020 – 31.12.2020

Ing. Pavel Rejchrt

Karfor – Rej s.r.o.

Jednatel

06110851

1.1.2020 – 31.12.2020

Ing. Pavel Rejchrt

Terfor – Rej s.r.o.

Jednatel

06111181

1.1.2020 – 31.12.2020

Ing. Tomáš Pardubický

Moneta Money Bank a.s.

Člen dozorčí rady

25672720

1.1.2020 – 31.12.2020

Ing. Hana Landová

Dobrá rodina

Člen správní rady

24286664

1.1.2020 – 31.12.2020

Ing. Hana Landová

FH INVEST SE

Člen dozorčí rady

28194306

1.1.2020 – 31.12.2020

Ing. Hana Landová

Cetrum rodinné péče

Člen správní rady

01864637

1.1.2020 – 31.12.2020

Ing. Štěpán Havlas

HCARE s.r.o.

Jednatel

02572753

1.1.2020 – 31.12.2020

Ing. Štěpán Havlas

KCK SALVE s.r.o.

Jednatel

61461717

1.1.2020 – 31.12.2020

 

INFORMACE O MOŽNÝCH STŘETECH ZÁJMŮ

 

Osoby s řídící pravomocí Společnosti prohlašují, že u nich v období za rok 2020 nedošlo a ani následně nedochází ke střetu zájmů mezi jejich povinnostmi, coby osob s řídícími pravomocemi a jejich soukromými zájmy nebo jinými povinnostmi a že nebyli odsouzeni ani jakkoliv obviněni z deliktů hospodářské povahy.

 

HLAVNÍ AKCIONÁŘ SPOLEČNOSTI

 

Společnost je od 2. února 2018 plně vlastněna společností FINEP HOLDING, SE, se sídlem Havlíčkova 1030/1, Praha 1, Česká republika a zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou H 7.  Společnost je součástí skupiny FINEP HOLDING, kterou ovládá jediný akcionář Společnosti. Skupina sestavuje konsolidovanou účetní uzávěrku, kterou zveřejňuje na webových stránkách www.finep.cz v sekci „Pro Investory“.

 

ÚDAJE O SOUDNÍCH, SPRÁVNÍCH NEBO ROZHODČÍCH ŘÍZENÍCH

 

V roce 2020 nebyly proti Společnosti vedeny žádné soudní spory. Rovněž není Společnosti známo, že by bylo proti němu zahájeno jakékoliv řízení tohoto typu v souvislosti s nároky vůči němu, nebo že by takové řízení vůči němu hrozilo.

 

VÝZNAMNÉ SMLOUVY

 

Dne 27. listopadu 2018 byl poskytnut jediným akcionářem Společnosti FINEP HOLDING, SE úvěr ve výši
4 000 tis. Kč se splatností nejdéle do 31. prosince 2022.

 

Dne 11. dubna 2019 byl poskytnut jediným akcionářem Společnosti FINEP HOLDING, SE úvěr ve výši
8 000 tis. Kč se splatností nejdéle do 31. prosince 2022.

 

Dne 15. května 2019 byl poskytnut jediným akcionářem Společnosti FINEP HOLDING, SE úvěr ve výši
4 000 tis. Kč se splatností nejdéle do 31. prosince 2022.

 

Dne 30. dubna 2019 byl poskytnut jediným akcionářem Společnosti FINEP HOLDING, SE úvěr ve výši
750 tis. Kč se splatností nejdéle do 31. prosince 2023.

 

Dne 19. května 2020 byl poskytnut jediným akcionářem Společnosti FINEP HOLDING, SE úvěr ve výši
8 250 tis. Kč se splatností nejdéle do 31. prosince 2024.

 

Dne 3. června 2020 byl poskytnut jediným akcionářem Společnosti FINEP HOLDING, SE úvěr ve výši
1 000 tis. Kč se splatností nejdéle do 31. prosince 2024.

 

Dne 10. prosince 2020 byl poskytnut jediným akcionářem Společnosti FINEP HOLDING, SE úvěr ve výši
10 750 tis. Kč se splatností nejdéle do 31. prosince 2024.

 

 

REGULOVANÉ TRHY, NA KTERÝCH JSOU CENNÉ PAPÍRY SPOLEČNOSTI OBCHODOVÁNY

 

Následující zaknihované cenné papíry Společnosti byly přijaté k obchodování na Regulovaném trhu Burzy cenných papírů Praha a.s.:

Dluhopis ISIN CZ0003519092 - FINEP Hloubětín a.s., 5,00 %, 2018 – 2023

Práva a povinnosti plynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínky Dluhopisů. S Dluhopisy je spojeno zejména právo na splacení jmenovité hodnoty a právo na výnos. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. s emisními podmínkami Dluhopisů. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nepodmíněné, zajištěné a nepodřízené peněžité dluhy Emitenta, které jsou a vždy budou vzájemně rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i vůči všem dalším současným i budoucím zajištěným a nepodřízeným dluhům Emitenta, s výjimkou těch dluhů Emitenta, u nichž tak stanoví ustanovení právních předpisů, která mají donucovací povahu. S Dluhopisy je spojeno právo na splacení jmenovité hodnoty ke dni jejich konečné splatnosti (tj. ke dni 12. 6. 2023). K předčasné splatnosti může dojít (i) z rozhodnutí Emitenta, a to buď částečně anebo zcela, přičemž den (úplné nebo částečné) předčasné splatnosti nemůže nastat dříve než po uplynutí 12 měsíců od Data emise a vlastníkům Dluhopisů náleží (kromě práva na vrácení nesplacené jmenovité hodnoty a alikvotního úrokového výnosu) právo na výplatu mimořádného úrokového výnosu, který bude určen jako jedna šedesátina ročního řádného úrokového výnosu připadajícího na předčasně splácenou část jmenovité hodnoty Dluhopisů násobená počtem celých měsíců, které zbývají do konečné splatnosti dluhopisů; (ii) z důvodu porušení povinností Emitenta (nebo nastání jiných definovaných skutečností) nebo z důvodu, že schůze vlastníků Dluhopisů souhlasila se změnou emisních podmínek, k jejíž změně se její souhlas vyžaduje (a vlastník Dluhopisu nehlasoval pro přijetí), kdy je ve všech případech na volném uvážení vlastníka Dluhopisu, zda bude požadovat předčasné splacení Dluhopisů, (iii) z důvodu, že FINEP HOLDING, SE přestane být ovládající osobou Emitenta, kdy je na volném uvážení vlastníka Dluhopisu, zda bude požadovat předčasné splacení Dluhopisů a vlastníkům Dluhopisů náleží (kromě práva na vrácení nesplacené jmenovité hodnoty a alikvotního úrokového výnosu) právo na výplatu mimořádného úrokového výnosu ve výši 1 % z nesplacené jmenovité hodnoty.

 

Cenným papírům nebyl přidělen rating.

 

ALTERNATIVNÍ VÝKONNOSTNÍ UKAZATELE

 

Společnost nevyužívá ve své činnosti žádné další alternativní výkonnostní ukazatele, kromě ukazatelů uvedených v prospektu zajištěných dluhopisů s pevným úrokovým výnosem ze dne 24. května 2018

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

INFORMACE O VÝVOJI VÝKONNOSTI

 

Společnost vytvořila za rok 2020 ztrátu ve výši 3.038 tis. Kč, v roce 2019 byla vytvořena ztráta ve výši 1 207 tis. Kč.

 

INFORMACE O VÝVOJI ČINNOSTI

 

Společnost vlastní skladový areál s administrativními budovami v Praze – Hloubětíně, který pronajímá a zároveň připravuje výstavbu rezidenčního několika-etapového projektu na místě stávajícího skladového areálu.

 

INFORMACE O STÁVAJÍCÍM HOSPODÁŘSKÉM POSTAVENÍ

 

Hospodářské postavení společnosti je odpovídající počáteční fázi projektů, na kterých se společnost podílí.

 

UDÁLOSTI NASTALÉ PO ROZVAHOVÉM DNI  

 

Od rozvahového dne 31. prosince 2020 nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na finanční pozici Společnosti (viz. také účetní závěrka 22. Události po skončení účetního období).

 

INFORMACE O PŘEDPOKLÁDANÉM VÝVOJI

 

Společnost bude v roce 2021 nadále realizovat výnosy z pronájmu areálu a zároveň bude pokračovat v přípravných pracích na realizaci plánovaného developerského projektu.

 

AKTIVITY V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE  

 

Společnost v roce 2020 neměla žádné výdaje na výzkum a vývoj.  

 

INFORMACE O NABYTÍ VLASTNÍCH AKCIÍ NEBO PODÍLŮ

 

Společnost v roce 2020 nenabyla vlastní akcie nebo podíly.

 

AKTIVITY V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  

 

Činnost společnosti nemá žádný podstatný vliv na životní prostředí, proto nejsou vyvíjeny v této oblasti žádné zvláštní aktivity.  

 

AKTIVITY V OBLASTI PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ  

 

Společnost v roce 2020 neuzavírala pracovněprávní vztahy.

 

INFORMACE O ORGANIZAČNÍCH SLOŽKÁCH V ZAHRANIČÍ  

 

Společnost nemá zřízenou žádnou organizační složku v zahraničí.

 

 

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZORČÍ RADY

 

Předseda dozorčí rady společnosti FINEP Hloubětín a.s., se sídlem Havlíčkova 1030/1, Praha 1, IČ: 265 11 771, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 7 (dále jen „Společnost“) pan Ing. Tomáš Pardubický, nar. 17. srpna 1974, bytem Na Lhotech 1441/26, Kunratice vyhotovil níže uvedeného dne, měsíce a roku níže uvedenou:

 

Zprávu o činnosti dozorčí rady za rok 2020

 

 1. Zasedání dozorčí rady se uskutečňovala v souladu se stanovami Společnosti.

 2. Dozorčí rady se ve své činnosti zaměřovala na kontrolu plnění podnikatelských záměrů Společnosti, dodržování stanov a obecně závazných právních předpisů. K tomu měla vytvořeny ze strany Společnosti podmínky tak, aby mohla plnit své zákonem a stanovami stanovené povinnosti a průběžně kontrolovat chod Společnosti a činnosti představenstva Společnosti.

 3. Dozorčí rada neobdržela, a tedy neprojednávala žádný podnět od akcionáře.

 4. Dozorčí rada přezkoumala účetní závěrku za období roku 2020. Účetní závěrka za období roku 2020 dle jejího názoru věrně zobrazuje ve všech významných ohledech majetek, závazky a vlastní kapitál Společnosti, stejně jako její hospodářský výsledek a finanční situaci.

 5. Dozorčí rada přezkoumala zprávu o vztazích, ke které nemá výhrady.

 

 

V Praze dne  12. dubna 2021

 

 

Obrázek 6

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Pardubický  

předseda dozorčí rady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

first_page_logo

Zpráva nezávislého auditora

akcionáři FINEP Hloubětín a.s.

Zpráva o auditu účetní závěrky

Náš výrok

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice společnosti FINEP Hloubětín a.s., se sídlem Havlíčkova 1030/1, Nové Město, Praha 1 („Společnost“) k 31. prosinci 2020, její finanční výkonnosti a jejích peněžních toků za rok končící 31. prosince 2020 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií.

Předmět auditu

Účetní závěrka Společnosti se skládá z:

 

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 („nařízení EU“) a auditorskými standardy Komory auditorů České republiky, kterými jsou Mezinárodní standardy auditu doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami (společně „auditorské předpisy“). Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky.

Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Nezávislost

V souladu s Etickým kodexem pro auditory a účetní odborníky (včetně Mezinárodních standardů nezávislosti) vydaným Radou pro mezinárodní etické standardy účetních („kodex IESBA“) a přijatým Komorou auditorů České republiky, se zákonem o auditorech a nařízením EU jsme na Společnosti nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z kodexu IESBA, ze zákona o auditorech a nařízení EU.

 

Přístup k auditu

Přehled

Picture 9

Celková hladina významnosti je stanovena na úrovni 1 % celkových aktiv Společnosti, což představuje 2 800 tis. Kč.

 

 

Ocenění investic do nemovitostí

 

 

 

 

 

 

Při plánování auditu jsme stanovili hladinu významnosti a vyhodnotili rizika výskytu významné nesprávnosti v účetní závěrce. Konkrétně jsme určili oblasti, ve kterých vedení uplatnilo svůj úsudek, např. v případě významných účetních odhadů, které zahrnují stanovení předpokladů a posouzení budoucích skutečností, které jsou z podstaty nejisté. Tak jako v případě všech našich auditů jsme se zaměřili také na rizika obcházení vnitřních kontrol vedením, včetně vyhodnocení toho, zda nebyla zjištěna předpojatost, jež by vytvářela riziko výskytu významné nesprávnosti z důvodu podvodu.

Hladina významnosti

Rozsah našeho auditu byl ovlivněn použitou hladinou významnosti. Audit je plánován tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významnou nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou. Nesprávnosti jsou považovány za významné, pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Na základě našeho odborného úsudku jsme stanovili určité kvantitativní hladiny významnosti, včetně celkových hladin významnosti vztahujících se k účetní závěrce jako celku (viz tabulku níže). Na jejich základě jsme, společně s kvalitativním posouzením, určili rozsah našeho auditu, včetně povahy, načasování a rozsahu auditních postupů, a vyhodnotili dopad zjištěných nesprávností individuálně i v souhrnu na účetní závěrku jako celek.

 

Celková hladina významnosti pro Společnost

2 800 tis. Kč

 

(2 600 tis. Kč v předchozím období) 

Jak byla stanovena

Hladina významnosti pro Společnost byla stanovena jako 1% z celkových aktiv

Zdůvodnění použitého základu pro stanovení významnosti

Domníváme se, že celková aktiva jsou nejvhodnějším měřítkem k určení hladiny významnosti s ohledem na podstatu činnosti Společnosti jako správce pozemků v Praze - Hloubětíně, včetně organizace a přípravy projektů v oblasti výstavby nemovitostí. Na základě toho jsme přesvědčeni, že hodnota celkových aktiv jako základ pro určení hladiny významnosti je důležitým měřítkem pro hodnocení finanční pozice Společnosti a zároveň i pro uživatele účetní závěrky.

 

 

Hlavní záležitosti auditu

Hlavní záležitosti auditu jsou záležitosti, které byly podle našeho odborného úsudku při auditu účetní závěrky za běžné období nejvýznamnější. Těmito záležitostmi jsme se zabývali v kontextu auditu účetní závěrky jako celku a v souvislosti s utvářením názoru na tuto účetní závěrku. Samostatný výrok k těmto záležitostem nevyjadřujeme.

Hlavní záležitost auditu

Jak audit pracoval s hlavní záležitostí auditu

Ocenění investic do nemovitostí

 

 Oceňování investic do nemovitostí jsme identifikovali jako klíčovou problematiku auditu vzhledem k významnosti této položky v účetní závěrce jako celku a vzhledem k významné míře úsudku spojeného s určováním jejich reálné hodnoty.  Investice do nemovitostí této Společnosti se nacházejí v Praze - Hloubětíně, v České republice. K 31. prosinci 2020 byly Investice do nemovitostí oceněny reálnou hodnotou ve výši 268 972 tis. Kč a představovaly 94 % celkových aktiv Společnosti.   Všechny investice do nemovitostí Společnosti se vykazují v reálné hodnotě, jejíž posouzení provádějí nezávislí kvalifikovaní odhadci, a následně je tato reálná hodnota posouzena vedením Společnosti. Nezávislí odhadci využili ke stanovení reálné hodnoty výnosovou metodu založenou na diskontování očekávaných peněžních toků z nájemného. Ocenění závisí na použitých oceňovacích technikách, modelech a předpokladech, které zahrnují významnou míru úsudku ze strany nezávislého odhadce a managementu. Detaily oceňovacích technik, modelů a předpokladů použitých k ocenění jsou uvedeny v poznámce 4 přílohy k účetní závěrce

 Náš postup ve vztahu k oceňování investic do nemovitostí zahrnoval: posouzení kompetentnosti, nezávislosti a dovedností odhadců; pochopení celého procesu oceňování a technik využívaných odhadci a managementem, abychom mohli posoudit, zda jsou zvolené postupy v souladu s běžně užívanými a akceptovanými metodami na trhu a zda použité předpoklady rovněž odpovídají trhu; obdržení oceňovacích posudků a diskuse s jejich tvůrci, abychom mohli posoudit racionálnost významných užitých předpokladů a přesnost zdrojových dat aplikovaných managementem a odhadci, porovnání těchto předpokladů s veřejně dostupnými informacemi u obdobných srovnatelných nemovitostí, a také s našimi znalostmi trhu s realitami; ověření adekvátního zveřejnění v účetní závěrce.   

 

 

 

 

 

Jak jsme stanovili rozsah auditu?

Rozsah auditu jsme stanovili tak, abychom získali dostatečné informace, které nám umožní vyjádřit výrok k účetní závěrce jako celku. Vzali jsme v úvahu strukturu Společnosti, její účetní procesy a kontroly a specifika odvětví, ve kterém Společnost působí.

 

Ostatní informace

Za ostatní informace odpovídá představenstvo Společnosti. Jak je definováno v § 2 písm. b) zákona o auditorech, ostatními informacemi jsou informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je součástí našich povinností souvisejících s auditem účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o Společnosti získanými během auditu nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně nesprávné. Také jsme posoudili, zda ostatní informace byly ve všech významných ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti i na postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti.

Na základě provedených postupů v průběhu našeho auditu, do míry, již dokážeme posoudit, jsou dle našeho názoru:

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti a o prostředí, v němž působí, k nimž jsme dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné nesprávnosti. Žádnou významnou nesprávnost jsme nezjistili.

Odpovědnost představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit Společnosti za účetní závěrku

Představenstvo Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je představenstvo Společnosti povinno posoudit, zda je Společnost schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy představenstvo plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví odpovídá dozorčí rada Společnosti.

Za sledování postupu sestavování účetní závěrky odpovídá výbor pro audit Společnosti.

 

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s auditorskými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné, pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s auditorskými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

 

Naší povinností je informovat představenstvo a výbor pro audit mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

Naší povinností je rovněž poskytnout výboru pro audit prohlášení o tom, že jsme splnili příslušné etické požadavky týkající se nezávislosti, a informujeme jej o veškerých vztazích a dalších záležitostech, u nichž se lze reálně domnívat, že by mohly mít vliv na naši nezávislost, a o případných krocích eliminujících hrozby nebo o přijatých opatřeních.

Dále je naší povinností vybrat na základě záležitostí, o nichž jsme informovali výbor pro audit, ty, které jsou z hlediska auditu účetní závěrky za běžný rok nejvýznamnější, a které tudíž představují hlavní záležitosti auditu, a tyto záležitosti popsat v této zprávě. Tato povinnost neplatí, když právní předpisy zakazují zveřejnění takové záležitosti nebo pokud ve zcela výjimečném případě usoudíme, že bychom o dané záležitosti neměli v naší zprávě informovat, protože lze reálně očekávat, že možné negativní dopady zveřejnění převáží nad přínosem z hlediska veřejného zájmu.

 

Zpráva o jiných požadavcích stanovených právními předpisy

Informace vyžadované nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014

V souladu s článkem 10 odst. 2 nařízení EU uvádíme následující informace vyžadované nad rámec Mezinárodních standardů auditu:

Soulad výroku s dodatečnou zprávou výboru pro audit

Potvrzujeme, že náš výrok auditora je v souladu s dodatečnou zprávou pro výbor pro audit Společnosti, kterou jsme vyhotovili dnes dle článku 11 nařízení EU.

Určení auditora a délka provádění auditu

Auditorem Společnosti pro rok 2020 nás dne 15. května 2020 jmenovala valná hromada Společnosti. Auditorem Společnosti jsme nepřetržitě 3 roky.

Poskytnuté neauditorské služby

Na základě našich nejlepších znalostí a přesvědčení prohlašujeme, že síť PwC neposkytla Společnosti neauditorské služby zakázané článkem 5 (1) nařízení EU ve znění upraveném českými předpisy dle článku 5 (3) nařízení EU.

Společnosti jsme kromě povinného auditu neposkytli žádné služby. 

Zpráva o ověřovací zakázce o souladu s nařízením o Evropském jednotném elektronickém formátu (“ESEF”)

Provedli jsme zakázku poskytující přiměřenou jistotu, jejímž předmětem bylo ověření souladu elektronického formátu účetní závěrky Společnosti za rok končící 31. prosince 2020 v přiložené výroční zprávě za rok 2020 s ustanoveními nařízení Komise (EU) 2019/815 o evropském jednotném elektronickém formátu („nařízení o ESEF“), která se vztahují k účetní závěrce („jednotný elektronický formát účetní závěrky“).

Popis předmětu zakázky a použitá kritéria

Jednotný elektronický formát účetní závěrky byl použit Společností za účelem splnění požadavků čl. 3 a 4 nařízení o ESEF.

Východisko pro použití jednotného elektronického formátu k sestavení účetní závěrky určují příslušné požadavky týkající se jednotného elektronického formátu obsažené v nařízení o ESEF a podle našeho názoru představují vhodná kritéria pro vydání závěru poskytujícího přiměřenou jistotu.

Odpovědnost představenstva a dozorčí rady

Představenstvo Společnosti odpovídá za použití jednotného elektronického formátu při vypracování účetní závěrky v souladu s nařízením o ESEF. Tato odpovědnost zahrnuje nastavení takového vnitřního kontrolního systému, který představenstvo Společnosti považuje za nezbytný pro vypracování jednotného elektronického formátu účetní závěrky, který je ve všech významných ohledech v souladu s požadavky nařízení o ESEF.

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví odpovídá dozorčí rada Společnosti.

 

Odpovědnost auditora

Naší úlohou je vyjádřit závěr poskytující přiměřenou jistotu, zda je jednotný elektronický formát účetní závěrky vypracován souladu nařízením o ESEF.

Tuto zakázku jsme provedli v souladu s mezinárodním standardem pro ověřovací zakázky ISAE 3000 (revidované znění) „Ověřovací zakázky, které nejsou auditem ani prověrkou historických finančních informací“, vydaným Radou pro mezinárodní auditorské a ověřovací standardy. Tento standard vyžaduje, abychom dodržovali etické požadavky a naplánovali a provedli postupy pro získání přiměřené jistoty, že jednotný elektronický formát účetní závěrky je připraven ve všech významných ohledech v souladu s příslušnými požadavky.

Shrnutí provedených postupů

Cílem námi naplánovaných a provedených postupů bylo získat přiměřenou jistotu, že byl jednotný elektronický formát účetní závěrky ve všech významných ohledech připraven v souladu s příslušnými požadavky a že neobsahuje významné chyby nebo opomenutí.

Námi zvolené postupy obsahovaly zejména:

Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho závěru poskytujícího přiměřenou jistotu.

Závěr poskytující přiměřenou jistotu

Podle našeho názoru, na základě provedených postupů, je jednotný elektronický formát účetní závěrky ve všech významných ohledech v souladu s nařízením o ESEF.

12. dubna 2021

 

PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.

zastoupená partnerem

Picture 2 

 

 

 

Ing. Tomáš Bašta

statutární auditor, evidenční č. 1966

 

 

 

 

PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, Česká republika

T: +420 251 151 111, www.pwc.com/cz

PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., se sídlem Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, IČ: 40765521, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3637 a v seznamu auditorských společností u Komory auditorů České republiky pod evidenčním číslem 021.

 

 

 

 

 

 

 

 

FINEP Hloubětín a.s.

 

 

Účetní závěrka

za rok končící 31. prosince 2020

 

 

sestavená v souladu s IFRS ve znění přijatém EU

Obsah

 

 

 

Rozvaha

 

 

 

 

 

 

 

k 31. prosinci 2020 (tis. Kč)

Pozn.

31. prosince 2020

31. prosince 2019

AKTIVA

 

 

 

 

 

 

 

Dlouhodobá aktiva

 

 

 

Investice do nemovitostí

10

263 972

249 682

Ostatní finanční aktiva

12

8 000

8 000

Dlouhodobá aktiva celkem

 

271 972

257 682

 

 

 

 

Krátkodobá aktiva

 

 

 

Obchodní a jiné pohledávky

13

2 600

3 690

Zaplacené zálohy

11

300

253

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty

14

6 559

4 136

Pohledávky z daně z přidané hodnoty

 

672

6

Krátkodobá aktiva celkem

 

10 131

8 085

 

 

 

 

Aktiva celkem

 

282 103

265 767

 

 

 

 

 

 

31. prosince 2020

31. prosince 2019

VLASTNÍ KAPITÁL

 

 

 

 

 

 

 

Kapitál a fondy připadající akcionářům

 

 

 

Základní kapitál

 

2 000

2 000

Rezervní fond

 

200

200

Nerozdělený zisk

 

76 334

79 372

Vlastní kapitál celkem

15

78 534

81 572

 

 

 

 

ZÁVAZKY

 

 

 

 

 

 

 

Dlouhodobé závazky

 

 

 

Vydané dluhopisy

16

158 264

157 384

Půjčky od spřízněných stran

21

36 808

16 750

Přijaté zálohy

 

2 310

2 005

Odložený daňový závazek

19

4 596

4 134

Dlouhodobé závazky celkem

 

201 978

180 273

 

 

 

 

Krátkodobé závazky

 

 

 

Obchodní a jiné závazky

18

1 591

1 969

Přijaté zálohy

 

0

1 953

Krátkodobé závazky celkem

 

1 591

3 922

 

 

 

 

Závazky celkem

 

203 569

184 195

 

 

 

 

Vlastní kapitál a závazky celkem

 

282 103

265 767

 

 

Výkaz úplného výsledku za rok končící 31. prosince 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok končící

Rok končící

(tis. Kč)

Pouz.

31. prosince 2020

31. prosince 2019

Výnosy

6

22 607

18 307

Čistá ztráta z přecenění investic do nemovitostí

10

-193

- 392

Provozní náklady související s pronájmem

7

- 8 774

- 8 686

Ostatní provozní náklady

 

- 7 151

- 1 621

Provozní zisk

 

6 489

7 608

Finanční výnosy

 

0

3

Finanční náklady

8

- 9 065

- 9 091

Čisté finanční náklady

 

- 9 065

- 9 088

Zisk (+) / Ztráta (-) před zdaněním

 

- 2 576

- 1 480

Daň z příjmů – odložená

19

- 462

273

Čistý zisk (+) / ztráta (-) za období

 

- 3 038

- 1 207

Úplný výsledek za období

 

- 3 038

- 1 207

 

Výkaz změn vlastního kapitálu  za rok končící 31. prosince 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní kapitál

Rezervní fond

Nerozdělený zisk

Vlastní kapitál celkem

(tis. Kč)

Pozn.

Stav k 1. lednu 2019

15

2 000

200

80 579

82 779

Čistá ztráta po zdanění

 

0

0

- 1 207

- 1 207

Úplný výsledek za rok 2019

 

0

0

- 1 207

- 1 207

Stav k 31. prosinci 2019

15

2 000

200

79 372

81 572

Čistý zisk po zdanění

 

0

0

- 3 038

- 3 038

Úplný výsledek za rok 2020

 

0

0

- 3 038

- 3 038

Stav k 31. prosinci 2020

15

2 000

200

76 334

78 534

 

 

 

 

 

 

Výkaz peněžních toků za rok končící 31. prosince 2020

 

 

 

 

 

 

Rok končící 31. prosince 2020

Rok končící 31. prosince 2019

 

 

 

(tis. Kč) 

 

 

 

Pozn.

Peněžní toky z provozní činnosti:

 

 

 

 

 

Zisk (-)/ Ztráta (+) před zdaněním

 

- 2 576

- 1 480

 

Úpravy o nepeněžní operace:

 

 

 

 

 

 

Zisk (-)/Ztráta (+) z přecenění investic do nemovitostí

10

193

392

 

 

Vyúčtované úroky mimo kapitalizovaných

8

8 058

8 881

 

 

Ostatní nepeněžní operace

 

880

0

 

Změny pracovního kapitálu:

 

 

 

 

 

 

Zvýšení (-) snížení (+) stavu pohledávek a ostatních aktiv

 

377

-379

 

 

Snížení (-) zvýšení (+) stavu obchodních a ostatních

 

 

 

 

 

závazků

 

 

 

- 2 696

1 322

 

Peněžní prostředky vytvořené provozní činností:

 

 

 

 

 

Zaplacená (-) / přijatá (+) daň z příjmů

9

0

1 604

 

 

Zaplacené úroky

 

17

- 8 000

- 8 000

Čisté peněžní toky z provozní činnosti

 

 

- 3 764

2 340

 

 

 

 

 

 

 

 

Peněžní toky z investiční činnosti:

 

 

 

 

 

Výdaje spojené s pořízením investic do nemovitostí

 

- 13 813

- 5 969

Čisté peněžní toky z investiční činnosti

 

- 13 813

- 5 969

 

 

 

 

 

 

 

 

Peněžní toky z finanční činnosti:

 

 

 

 

 

Převod peněžních prostředků na vázaný účet

12

0

-8 000

 

Načerpání půjček

 

 

17

20 000

12 750

Čisté peněžní toky z finanční činnosti

 

 

20 000

4 750

 

 

 

 

 

 

 

 

Čisté snížení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů

 

2 423

1 121

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty na začátku období

14

4 136

3 015

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty na konci období

 

6 559

4 136

 

Příloha na dalších stranách tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

 

 

1 Všeobecné informace

 

FINEP Hloubětín a.s. (dále „Společnost“) byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7556 dne 18. února 2002 a její sídlo je v Praze 1, Havlíčkova 1030/1. Hlavním předmětem podnikání Společnosti je pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Identifikační číslo Společnosti je 265 11 771.

 

Společnost emitovala dne 12. března 2018 dluhopisy obchodovatelné na regulovaném trhu Burzy cenných papírů v Praze a tím Společnosti vznikla povinnost sestavovat své účetní závěrky v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví přijatými Evropskou unií (dále jen „IFRS“). V souladu se zákonem o účetnictví Společnost za rok končící 31. prosince 2020 a 31. prosince 2019 sestavila účetní závěrku v souladu s IFRS ve znění přijatém Evropskou unií („EU“).

 

Na počátku roku 2020 byla potvrzena existence nového coronaviru způsobující nemoc covid-19, která se rozšířila v Číně i mimo ni, včetně Česka, a způsobila narušení mnoha podnikatelských a hospodářských aktivit.

 

V důsledku rozšíření nedošlo k významnému poklesu tržeb Společnosti. Zároveň také vlivem epidemie vedení Společnosti nepředpokládá zásadní dopad na výsledek hospodaření, finanční a likvidní pozici Společnosti. Důvodem je složení portfolia nájemců a také zájem nových nájemců o pronájem nabízených prostor.

 

Vedení společnosti bude pokračovat v monitorování potenciálního dopadu a podnikne v souladu se zákonnou úpravou veškeré možné kroky ke zmírnění jakýchkoliv negativních účinků na Společnost, její zákazníky, dodavatele a věřitele.

 

Vedení Společnosti zvážilo potenciální dopady covid-19 na své aktivity a podnikání a dospělo k závěru, že nemají na Společnost významný vliv a nevedou k existenci významné nejistoty ohledně předpokladu nepřetržitého trvání podniku. Veškeré financování Společnosti k 31. prosinci 2020 je poskytnuto ze skupiny FINEP HOLDING, SE a skupina je připravena veškeré závazky Společnosti k datu jejich splatnosti v případě potřeby přefinancovat. Vzhledem k tomu byla účetní závěrka k 31. prosinci 2020 zpracována za předpokladu, že Společnost bude nadále schopna pokračovat ve své činnosti. Případný dopad pandemie na makroekonomické prognózy, pozici Společnosti a její výsledky vedení zahrne do odhadů opravných položek a rezerv v roce 2021.

 

2 Přehled významných účetních postupů

 

V následující části jsou uvedeny významné účetní postupy aplikované při zpracování této účetní závěrky.

 

2.1 Základní zásady sestavení účetní závěrky

 

Účetní závěrka Společnosti FINEP Hloubětín a.s. je sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví („IFRS“) a interpretacemi Výboru pro interpretace mezinárodního účetního výkaznictví (IFRS IC), vztahujících se na společnosti vykazující podle IFRS ve znění přijatém EU. Účetní závěrka je sestavena na principu historických pořizovacích cen s úpravou o přecenění investic do nemovitostí na reálnou hodnotu. Tato účetní závěrka je sestavena v českých korunách (Kč), které jsou současně funkční měnou Společnosti. Veškeré finanční informace jsou uvedeny v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak. Účetní závěrka byla sestavena na základě předpokladu trvání účetní jednotky.

 

Sestavení účetní závěrky v souladu s IFRS si vyžaduje uplatňování určitých zásadních účetních odhadů. Vyžaduje rovněž, aby vedení využívalo svůj úsudek v procesu aplikace účetních pravidel Společnosti. Oblasti kladoucí vyšší nároky na uplatňování úsudku, oblasti s vyšší mírou složitosti nebo oblasti, ve kterých jsou pro účely sestavení účetní závěrky uplatňovány významné předpoklady a odhady, jsou zveřejněny v Poznámce .

 

Společnost nevlastní žádnou dceřinou společnost, přidruženou společnost ani společný podnik, a tudíž je tato účetní závěrka předkládána za Společnost.

 

2.2 Nové standardy, interpretace a novely publikovaných standardů

 

(a) Standardy, interpretace a novely publikovaných standardů účinné od 1. ledna 2020

 

Následující standardy, interpretace a novely byly publikovány a jsou pro účetní závěrku Společnosti povinné od 1. ledna 2020 nebo později:

 

Změny koncepčního rámce pro finanční výkaznictví (vydané 29. března 2018 a účinné pro roční období začínající 1. ledna 2020 nebo později). Revidovaný koncepční rámec obsahuje novou kapitolu o měření, pokyny k vykazování finanční výkonnosti, vylepšené definice a pokyny – zejména definice odpovědnosti a objasnění v důležitých oblastech, jako je role správcovství, opatrnost a nejistota měření ve finančním výkaznictví.  Tato změna nemá významný dopad na tuto účetní závěrku.

 

Definice podniku - Změny IFRS 3 (vydané 22. října 2018 a účinné pro akvizice od začátku ročního účetního období, které začíná 1. ledna 2020 nebo později). Změny upravují definici podniku. Podnik musí mít vstupy a věcný proces, který společně významně přispívá ke schopnosti vytvářet výstupy. Nové pokyny poskytují rámec pro vyhodnocení toho, kdy jsou přítomny vstupy a věcný proces, a to i pro společnosti v rané fázi, které negenerovaly výstupy. Organizovaná pracovní síla by měla být přítomna jako podmínka pro klasifikaci jako podnik, pokud neexistují žádné výstupy. Definice pojmu „výstupy“ je zúžena tak, aby se zaměřila na zboží a služby poskytované zákazníkům, vytvářející investiční výnosy a jiné příjmy, a vylučuje výnosy ve formě nižších nákladů a jiných ekonomických výhod. Rovněž již není nutné posuzovat, zda jsou účastníci trhu schopni nahradit chybějící prvky nebo integrovat získané činnosti a aktiva. Účetní jednotka může použít „test koncentrace“. Nabytá aktiva by nepředstavovala podnikání, pokud by v podstatě veškerá reálná hodnota nabytých hrubých aktiv byla soustředěna do jediného aktiva (nebo skupiny podobných aktiv). Tato změna nemá významný dopad na tuto účetní závěrku.

 

Definice významnosti – Změny IAS 1 a IAS 8 (vydané 31. října 2018 a účinné pro roční období začínající 1. ledna 2020 nebo později). Změny objasňují definici významnosti a způsob, jakým by se měla uplatňovat, a to zahrnutím pokynů k definici, které se až dosud objevovaly jinde v IFRS. Kromě toho byla vylepšena vysvětlení doprovázející definici. Novely konečně zajistí, aby definice materiality byla konzistentní ve všech standardech IFRS. Informace jsou významné, pokud při jejich vynechání, zkreslení nebo zakrytí lze důvodně očekávat, že ovlivní rozhodnutí, která primární uživatelé účetní závěrky pro obecné účely dělají na základě těchto účetních výkazů, které poskytují finanční informace o konkrétní vykazující jednotce. Tato změna nemá významný dopad na na tuto účetní závěrku.

 

Reforma úrokových sazeb – změny IFRS 9, IAS 39 a IFRS 7 (vydané 26. září 2019 a účinné pro roční období začínající 1. ledna 2020 nebo později). Změny byly vyvolány nahrazením benchmarkových úrokových sazeb, jako je LIBOR a dalších nabízených mezibankovních sazeb („IBOR“). Novela poskytuje dočasné osvobození od uplatňování specifických požadavků na zajišťovací účetnictví na zajišťovací vztahy přímo ovlivněné reformou IBOR. Tato změna nemá významný dopad na na tuto účetní závěrku.

 

Dodatek IFRS 16 k úlevám na nájemném souvisejícím s covid-19 (vydané 28. května 2020 a účinné od 1. června 2020 pro účetní období začínající 1. ledna 2020 nebo později). Dodatek poskytuje nájemcům (ale ne pronajímatelům) úlevu v podobě volitelné výjimky z posuzování, zda je sleva na nájemném související s covid-19 modifikace leasingu. Nájemci se mohou rozhodnout účtovat o slevě stejným způsobem, jako kdyby se nejednalo o modifikaci leasingu. Toto praktické zjednodušení se vztahuje pouze na slevy na nájemném, k nimž dochází jako přímý důsledek pandemie covid-19, a pouze pokud jsou splněny následující podmínky: změna v nájemních splátkách souvisí s přehodnocenou protihodnotou nájmu, která je v podstatě stejná jako, nebo menší než, protihodnota nájmu bezprostředně před změnou; snížení nájemného má vliv pouze na platby splatné 30. června 2021 nebo dříve; a nedošlo k žádné podstatné změně ostatních podmínek nájmu. Dodatek se aplikuje retrospektivně v souladu s IAS 8, ale nájemci nejsou povinni upravovat srovnatelné údaje ani poskytovat zveřejnění podle odst. 28 písm. f) IAS 8. Tento dodatek nemá významný dopad na na tuto účetní závěrku.

 

 

(b) Standardy, interpretace a novely publikovaných standardů, které zatím nejsou

účinné

 

Následující standardy, interpretace a novely byly publikovány a jsou pro účetní závěrku

Společnosti povinné od 1. ledna 2021 nebo později:

 

Klasifikace závazků jako krátkodobých a dlouhodobých – dodatky k IAS 1 (vydaný 23. ledna 2020 a účinný pro účetní období začínající 1. ledna 2023 nebo později). Tyto dodatky objasňují, že závazky jsou klasifikovány jako krátkodobé nebo dlouhodobé, v závislosti na právech, která existují na konci vykazovaného období. Závazky jsou dlouhodobé, pokud má účetní jednotka na konci účetního období podstatné právo odložit vypořádání nejméně o dvanáct měsíců. Už není potřeba, aby toto právo bylo bezpodmínečné. Očekávání vedení, zda následně uplatní právo na odklad vypořádání, nemá vliv na klasifikaci závazků. Právo na odklad existuje pouze tehdy, pokud účetní jednotka ke konci vykazovaného období splní veškeré příslušné podmínky. Závazek je klasifikován jako krátkodobý, pokud dojde k porušení podmínky k datu účetní závěrky nebo před tímto datem, a to i v případě, že se věřitel vzdá této podmínky po skončení vykazovaného období. Naopak, půjčka je klasifikována jako dlouhodobá, pokud dojde k porušení úvěrové smlouvy až po datu vykazování. Kromě toho dodatky obsahují vyjasnění klasifikačních požadavků na závazek, který by společnost mohla vyrovnat převedením na vlastní kapitál. „Vyrovnání“ je definováno jako zánik závazku penězi, jinými zdroji představujícími ekonomické výhody nebo vlastními kapitálovými nástroji účetní jednotky. U převoditelných nástrojů, které mohou být přeměněny na vlastní kapitál, existuje výjimka, ale pouze u těch nástrojů, kde je možnost převodu klasifikována jako kapitálový nástroj jako samostatná součást složeného finančního nástroje. Dodatky IAS 1 o klasifikaci závazků jako krátkodobých nebo dlouhodobých byly vydány v lednu 2020 s původním datem účinnosti 1. ledna 2022. V reakci na pandemii covid-19 však bylo datum účinnosti odloženo o jeden rok, aby společnosti měly více času na provedení změn klasifikace. Tyto dodatky nemají dopad na tuto účetní závěrku.

 

Výnosy před zamýšleným použitím, nevýhodné smlouvy - náklady na plnění smlouvy, odkaz na Koncepční rámec - dodatky IAS 16, IAS 37 a IFRS 3 a roční vylepšení IFRS 2018–2020 - dodatky IFRS 1, IFRS 9, IFRS 16 a IAS 41 (vydané dne 14. května 2020 a účinné pro roční období počínající 1. ledna 2022 nebo později).

Novela IAS 16 zakazuje účetní jednotce odečíst od pořizovací ceny majetku veškeré výnosy získané z prodeje vyrobených položek během přípravy aktiva na zamýšlené použití. Výnosy z prodeje těchto položek spolu s náklady na jejich výrobu jsou nyní vykázány v zisku nebo ztrátě. Účetní jednotka použije IAS 2 k ocenění nákladů na tyto položky. Cena nezahrnuje odpisy testovaného aktiva, protože není připraveno k zamýšlenému použití. Dodatek IAS 16 rovněž objasňuje, že účetní jednotka „posuzuje, zda aktivum řádně funguje“, když hodnotí technickou a fyzickou výkonnost aktiva. Finanční výkonnost aktiva není pro toto posouzení relevantní. Aktivum proto může být schopné provozu tak, jak to zamýšlelo vedení, a podléhá odpisům, než dosáhne úrovně provozního výkonu očekávané vedením. Dodatek IAS 37 objasňuje význam „nákladů na splnění smlouvy“. Dodatek vysvětluje, že přímé náklady na plnění smlouvy zahrnují přírůstkové náklady na plnění této smlouvy; a alokace dalších nákladů, které přímo souvisejí s plněním. Dodatek rovněž vyjasňuje, že předtím, než bude vytvořena samostatná rezerva na nevýhodnou smlouvu, účetní jednotka uzná jakoukoli ztrátu ze snížení hodnoty, která nastala u aktiv použitých při plnění smlouvy, spíše než u aktiv určených pro tuto smlouvu.

 

IFRS 3 byl upraven tak, aby odkazoval na Koncepční rámec pro účetní výkaznictví z roku 2018, aby bylo možné určit, co představuje aktivum nebo závazek v podnikové kombinaci. Před tímto dodatkem odkazoval IFRS 3 na Koncepční rámec pro účetní výkaznictví z roku 2001. Kromě toho byla v IFRS 3 přidána nová výjimka pro závazky a podmíněné závazky. Výjimka specifikuje, že u některých typů závazků a podmíněných závazků by se účetní jednotka aplikující IFRS 3 měla místo Koncepčního rámce z roku 2018 odkazovat na IAS 37 nebo IFRIC 21. Bez této nové výjimky by účetní jednotka uznala některé závazky v podnikové kombinaci, které by nevykázala podle IAS 37. Proto by okamžitě po akvizici musela účetní jednotka takové závazky odúčtovat a vykázat zisk, který nepředstavuje ekonomický zisk. Bylo rovněž objasněno, že nabyvatel by neměl k datu akvizice uznat podmíněná aktiva, jak jsou definována v IAS 37.

 

Dodatek IFRS 9 řeší, které poplatky by měly být zahrnuty do 10 % testu na odúčtování finančních závazků. Náklady nebo poplatky lze zaplatit třetím stranám nebo věřiteli. Podle tohoto dodatku nebudou náklady nebo poplatky zaplacené třetím stranám zahrnuty do testu 10 %.

 

Ilustrativní příklad 13 doprovázející IFRS 16 byl změněn odstraněním ilustrace plateb pronajímatele týkající se zdokonalení předmětu nájmu. Důvodem dodatku je odstranění případných nejasností ohledně zacházení s leasingovými pobídkami.

 

IFRS 1 umožňuje výjimku, kde dceřiná společnost přijme IFRS později než její mateřská společnost. Dceřiná společnost může ocenit svá aktiva a závazky v účetní hodnotě, která by byla zahrnuta do konsolidované účetní závěrky mateřské společnosti, na základě data přechodu mateřské společnosti na IFRS, pokud by nebyly provedeny úpravy pro konsolidační postupy a dopady podnikové kombinace při které mateřská společnost získala dceřinou společnost. IFRS 1 byl upraven tak, aby umožňoval účetním jednotkám, které využily této výjimky v IFRS 1, také měřit kumulativní rozdíly z přepočtu pomocí částek vykázaných mateřskou společností na základě data přechodu mateřské společnosti na IFRS. Dodatek IFRS 1 rozšiřuje výše uvedenou výjimku na kumulativní rozdíly z přepočtu, aby se snížily náklady na prvotní adopci. Tato změna se bude vztahovat také na přidružené podniky a společné podniky, které aplikovali stejnou výjimku podle IFRS 1.

 

Byl zrušen požadavek, aby účetní jednotky vyloučily peněžní toky ze zdanění při oceňování reálnou hodnotou podle IAS 41. Účelem této změny je uvést do souladu s požadavkem standardu diskontovat peněžní toky na základě po zdanění. Společnost v současné době posuzuje dopad dodatku k IFRS 9 na její účetní závěrku. Ostatní změny nemají dopad na tuto účetní závěrku.

 

Dodatky k IFRS 17 a dodatek k IFRS 4 (vydaný 25. června 2020 a účinný pro účetní období začínající 1. ledna 2023 nebo později). Dodatky obsahují řadu objasnění, která mají usnadnit implementaci IFRS 17, zjednodušit některé požadavky standardu a přechod. Změny se týkají osmi oblastí IFRS 17 a jejich účelem není změnit základní principy standardu. Tyto dodatky nemají dopad na tuto účetní závěrku.

 

Reforma úrokových sazeb (IBOR) – fáze 2 dodatků IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 a IFRS 16 (vydané 27. srpna 2020 a účinné pro roční období začínající 1. ledna 2021 nebo později). Změny ve fázi 2 se zabývají problémy, které vyplývají z provádění reforem, včetně nahrazení jedné referenční hodnoty alternativní. Společnost v současné době posuzuje dopad změn na její účetní závěrku.

 

2.3 Výnosy – tržby z pronájmu

 

Tržby z pronájmu nemovitostí jsou vykazovány v zisku nebo ztrátě rovnoměrně po dobu trvání smlouvy.

 

2.4 Jiné výnosy

 

Prodej investic do nemovitostí

 

Zisk nebo ztráta z prodeje investic do nemovitostí (pozemků) jsou vykázány jednorázově v momentě přechodu kontroly nad nemovitostí na kupujícího. Za tento moment je považován okamžik, kdy je uzavřena nepodmíněná kupní smlouva s kupujícím a byla podána žádost o převod právního titulu vlastnictví na katastrální úřad. Reálná hodnota je aktualizována každoročně a dojde-li ke změně reálné hodnoty mezi datem posledního ocenění a datem prodeje, je takový zisk nebo ztráta vykázán jako „Čistý zisk / (ztráta) z vyřazení investic do nemovitostí “ v zisku nebo ztrátě.

 

2.5 Úrokové výnosy a náklady

 

Úrokové výnosy a náklady se vykazují v zisku nebo ztrátě pomocí metody efektivní úrokové míry, s výjimkou výpůjčních nákladů vztahujících se ke kvalifikovaným aktivům, které jsou aktivovány do pořizovací ceny těchto aktiv. Výpůjční náklady pro kvalifikovaná aktiva oceňovaná reálnou hodnotou jsou vykázána v zisku nebo ztrátě.

 

Metoda efektivní úrokové míry je metoda výpočtu zůstatkové hodnoty finančního aktiva nebo finančního závazku a přiřazení úrokového výnosu nebo úrokového nákladu do příslušného období. Efektivní úroková míra je taková, která přesně diskontuje odhadované budoucí peněžní platby nebo příjmy po celou dobu očekávané životnosti finančního nástroje nebo kratší období, kde je to vhodné, na čistou účetní hodnotu finančního aktiva nebo finančního závazku. Při výpočtu efektivní úrokové míry Společnost odhaduje peněžní toky při zohlednění všech smluvních podmínek finančního nástroje (např. předplacené opce), ale nebere v úvahu budoucí úvěrové ztráty. Výpočet zahrnuje všechny poplatky a body zaplacené nebo přijaté mezi smluvními stranami, které jsou nedílnou součástí efektivní úrokové míry, transakční náklady
a všechny ostatní prémie nebo slevy.

 

2.6 Investice do nemovitostí

 

Majetek, který je držen Společností pro dosažení příjmu z nájemného, nebo kapitálového zhodnocení, nebo obojího a není obsazen Společností, je klasifikován jako investice do nemovitostí. Investice do nemovitostí
se skládá z pozemků, včetně výdajů na jejich následné zdokonalení.

 

Investice do nemovitostí jsou při prvotním vykázání oceněny pořizovací cenou, včetně transakčních nákladů.

 

Po prvotním vykázání jsou investice do nemovitostí oceněny reálnou hodnotou. Podrobnosti o oceňování investic do nemovitostí na reálnou hodnotu jsou uvedeny v poznámce . Veškeré zisky nebo ztráty vyplývající ze změn reálné hodnoty jsou účtovány do zisku nebo ztráty.

 

Výdaje jsou aktivovány do účetní hodnoty investic do nemovitostí pouze, pokud je pravděpodobné, že budoucí ekonomické přínosy spojené s těmito výdaji poplynou Společnosti a mohou být spolehlivě oceněny. Služby poskytnuté v souvislosti s developmentem investic do nemovitostí, pokud se podílí na zvýšení reálné hodnoty investic do nemovitostí, jsou zahrnuty do účetní hodnoty investic do nemovitostí a nejsou vykázány v nákladech za období.

 

Změny v reálné hodnotě jsou vykázány do zisku nebo ztráty. Investice do nemovitostí se přestávají vykazovat, když jsou prodány.

 

Dojde-li ke změně reálné hodnoty mezi datem posledního ocenění a datem prodeje, je takový zisk nebo ztráta vykázán jako „Čistý zisk / (ztráta) z vyřazení investic do nemovitostí “ ve zisku nebo ztrátě v netto hodnotě.

 

2.7 Finanční aktiva

 

2.7.1 Klasifikace

 

Klasifikace závisí na způsobu řízení finančních aktiv ze strany Společnosti a na charakteru smluvních peněžních toků konkrétního finančního aktiva.

 

Pro dluhová finanční aktiva byly provedeny testy obchodního modelu a test výlučných splátek jistiny a úroků („VÚJÚ“). Podnikatelským záměrem Společnosti je držet svá dluhová finanční aktiva do jejich splatnosti a inkasovat smluvní peněžní toky. Společnost nevyužívá žádných služeb faktoringu, nemá historii odprodejů pohledávek nebo úvěrů a všechna její finanční aktiva splňují VÚJÚ test. Výsledná klasifikace všech dluhových finančních aktiv je tedy do kategorie „Finanční aktiva oceňovaná v amortizované hodnotě“.

 

Zařazení do tříd finančních nástrojů a kategorie oceňování jsou uvedeny v tabulce níže:

 

Položka rozvahy

Třída finančních nástrojů

Způsob oceňování

Poznámka

Částka k

31. prosinci 2020

Částka k

31. prosinci 2019

AKTIVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dlouhodobá aktiva

 

 

 

 

 

Peněžní prostředky na vázaných účtech

Vázaný bankovní účet

Amortizovaná hodnota

12

8 000

8 000

 

 

 

 

 

 

Krátkodobá aktiva

 

 

 

 

 

Obchodní a jiné pohledávky

Obchodní a jiné pohledávky

Amortizovaná hodnota

13

569

619

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty

Bankovní účet

Amortizovaná hodnota

14

6 559

4 136

 

 

 

 

 

 

ZÁVAZKY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dlouhodobé závazky

 

 

 

 

 

Dlouhodobé vydané dluhopisy

Vydané dluhopisy

Amortizovaná hodnota

 

158 284

157 384

Půjčky od spřízněných stran

Půjčky od spřízněných stran

Amortizovaná hodnota

21

36 808

16 750

 

 

 

 

 

 

Krátkodobé závazky

 

 

 

 

 

Obchodní a jiné závazky

Obchodní a jiné závazky

Amortizovaná hodnota

18

1 591

1 969

 

2.7.2 Účtování a oceňování

 

Koupě a prodeje finančních aktiv se vykazují k datu sjednání obchodu, tedy k datu, kdy se Společnost zaváže dané aktivum koupit nebo prodat. Prvotní zaúčtování finančního aktiva je provedeno v reálné hodnotě navýšené o transakční náklady s výjimkou finančních aktiv oceňovaných reálnou hodnotou proti zisku nebo ztrátě. Prvotní zaúčtování finančních aktiv oceňovaných reálnou hodnotou proti zisku nebo ztrátě je provedeno v reálné hodnotě a transakční náklady jsou zaúčtovány do nákladů v zisku nebo ztrátě. Finanční aktiva jsou odúčtována z rozvahy, pokud právo obdržet peněžní toky z investic vypršelo nebo bylo převedeno a Společnost převedla v podstatě veškerá rizika a užitky plynoucí z vlastnictví.

Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou proti zisku nebo ztrátě jsou následně oceňována reálnou hodnotou. Finanční aktiva oceněná v amortizované hodnotě jsou následně vykazována v amortizované hodnotě za použití metody efektivní úrokové sazby. Zisky a ztráty vyplývající ze změn reálné hodnoty „finančních aktiv oceňovaných reálnou hodnotou proti zisku nebo ztrátě“ se účtují do zisku nebo ztráty
v období, v němž nastanou.

 

Testování obchodních pohledávek na snížení hodnoty je popsáno v Poznámce .

 

2.7.3 Snížení hodnoty finančních aktiv v amortizované hodnotě

 

Finanční aktiva, kromě aktiv v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty, se posuzují z hlediska očekávané úvěrové ztráty vždy v okamžiku zachycení finančního aktiva v účetnictví.

 

Zjednodušený přístup vypočtu opravných položek je aplikován pro krátkodobé obchodní pohledávky.

 

Pro účely stanovení očekávaných úvěrových ztrát pomocí zjednodušeného přístupu jsou krátkodobé obchodní pohledávky roztříděny dle společných charakteristik z hlediska kreditního rizika a dle splatností. Na základě toho Společnost vyhodnocuje míry očekávaných úvěrových ztrát stanovené pro krátkodobé obchodní pohledávky.

 

Zjednodušený model je aplikován na krátkodobé obchodní a jiné pohledávky, které neobsahují významnou komponentu financování. Matice pro tvorbu opravných položek je vytvořena na základě historických hodnot obratu pohledávek a jejich odpisů na roční bázi. Tento historický pohled je následně upraven o výhled do budoucnosti, který je v návaznosti na výsledky korelační analýzy navázán na HDP České republiky.

 

Společnost považuje potenciální snížení hodnoty u peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů za nevýznamné z důvodu vysoké úvěrové kvality, doložené investičním externím ratingem bankovních domů, se kterými Společnost spolupracuje.

 

2.8 Obchodní pohledávky

 

Obchodní pohledávky jsou finanční aktiva oceňovaná v amortizované hodnotě, neboť je Společnost drží výhradně za účelem inkasa budoucích peněžních toků, které zároveň mají charakter pouze jistiny a úroku. Pohledávky Společnost prvotně vykazuje ve výši protihodnoty, na kterou má Společnost nárok na základě svých smluv se zákazníky, pokud neobsahují významné finanční komponenty vykazované v reálné hodnotě.

 

Obchodní pohledávky jsou nezaplacené částky od zákazníků za prodané zboží nebo služby poskytované
v rámci běžného podnikání. Společnost očekává jejich uhrazení do jednoho roku (nebo v normálním cyklu podnikání, pokud je delší) a jsou klasifikovány jako krátkodobá aktiva.

 

Pro účely stanovení očekávaných úvěrových ztrát Společnost aplikuje individuální posouzení významných pohledávek nebo zjednodušený přístup dle IFRS 9, který využívá posouzení celoživotní očekávané ztráty u všech krátkodobých obchodních pohledávek. Zjednodušený model je aplikován na krátkodobé obchodní pohledávky, které neobsahují významnou komponentu financování (Pozn. ).

 

V případě individuálně posuzovaných pohledávek Společnost zvažuje následující faktory, které mají dopad na schopnost dlužníka dostát svých závazkům:

 

 

Ztráty ze snížení hodnoty Obchodních a jiných pohledávek jsou vykazovány jako čisté ztráty ze snížení hodnoty v zisku nebo ztrátě.

 

2.9 Započtení finančních nástrojů

 

Finanční aktiva a závazky jsou započteny, pokud existuje vymožitelné právo k zápočtu takovýchto pohledávek a závazků a pokud je vyrovnání těchto aktiv a závazků společně nebo v čisté hodnotě záměrem Společnosti. V takovém případě je v rozvaze vykázána pouze čistá hodnota kompenzovaných finančních aktiv a závazků. Právně vymahatelné právo nesmí být závislé na budoucích událostech a musí být vykonatelné v rámci běžné obchodní činnosti v případě nesplacení, platební neschopnosti nebo úpadku společnosti nebo protistrany.

 

2.10 Zaplacené zálohy

Poskytnuté zálohy na pozemky jsou oceněny pořizovací hodnotou, klasifikovány jako nefinanční aktiva a každoročně testovány na snížení hodnoty.

 

2.11 Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty

 

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty se v rozvaze oceňují v amortizované hodnotě a dle IFRS 9 jsou testovány na snížení hodnoty. Společnost považuje potenciální snížení hodnoty u těchto položek za nevýznamné z důvodu vysoké úvěrové kvality peněžních úložek, které jsou vedené u renomovaných finančních institucí s vysokým investičním úvěrovým ratingem.

 

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty ve výkazu peněžních toků zahrnují finanční hotovost, inkasovatelné bankovní vklady, ostatní vysoce likvidní krátkodobé investice s původní dobou splatnosti
tři měsíce a méně a kontokorentní účty. V rozvaze jsou kontokorentní účty vykázány v rámci výpůjček v položce Krátkodobé závazky.

 

2.12 Vlastní kapitál

 

Základní kapitál je tvořen 10 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 200 tis. Kč a je plně splacen. Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti, který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu společnosti.

 

Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje nejméně 70 % základního kapitálu společnosti.

 

Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, má 4 členy. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. Schází se nejméně 1krát za 3 měsíce.

 

Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti, má 3 členy. Schází se nejméně 4krát ročně.

 

O způsobu rozdělení zisku a úhradě ztráty rozhoduje valná hromada společnosti v souladu se zákonem a se stanovami společnosti.

 

2.13 Obchodní závazky

 

Obchodní závazky představují povinnost zaplatit za zboží nebo služby, které byly pořízeny v rámci běžného podnikání od dodavatelů. Závazky jsou klasifikovány jako krátkodobé, pokud jsou splatné do jednoho roku (nebo v normálním provozním cyklu podnikání, pokud je delší). V opačném případě jsou vykázány jako dlouhodobé závazky.

 

Obchodní závazky se prvotně vykazují v reálné hodnotě a následně jsou oceňovány amortizovanou hodnotou na základě metody efektivní úrokové sazby.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.14 Úvěry, půjčky a dluhopisy

 

Společnost provádí prvotní zaúčtování vydaných dluhových cenných papírů a podřízených závazků ke dni jejich vzniku. Všechny ostatní finanční závazky jsou prvotně zaúčtovány k datu sjednání obchodu, což je datum, kdy se Společnost stane účastníkem smluvních ustanovení daného nástroje.

 

Půjčky jsou finanční závazky oceňované v amortizované hodnotě. Při prvotním zachycení jsou půjčky včetně dluhopisů vykázány v reálné hodnotě snížené o transakční náklady. Po prvotním zaúčtování jsou úročené úvěry, půjčky a dluhopisy oceněny v amortizované hodnotě, přičemž se případný rozdíl mezi pořizovací cenou a hodnotou při splacení zachycuje v zisku nebo ztrátě po dobu půjčky s použitím metody efektivní úrokové míry.

 

Společnost klasifikuje tu část dlouhodobých úvěrů či dluhopisů, jejíž doba splatnosti je kratší než jeden rok vzhledem k rozvahovému dni konsolidované účetní závěrky, jako krátkodobou.

 

2.15 Výpůjční náklady

 

Obecné a specifické výpůjční náklady přímo přiřaditelné k pořízení, výstavbě nebo výrobě kvalifikovaných aktiv (zásoby a investice do nemovitostí), která nejsou oceňována v reálné hodnotě a kterým nezbytně trvá podstatnou dobu, aby byla připravená pro zamýšlené použití nebo prodej, se kapitalizují do pořizovací ceny těchto aktiv do té doby, než jsou aktiva připravená pro jejich zamýšlené použití nebo prodej.

 

Všechny ostatní výpůjční náklady jsou vykázány v zisku nebo ztrátě v období, ve kterém vznikly.

 

Úrokové výnosy z dočasného investování specifických půjček jsou do okamžiku jejich využití na kvalifikovaná aktiva odečteny z výpůjčních nákladů způsobilých pro aktivaci.

 

2.16 Splatná a odložená daň z příjmu

 

Daňový náklad za období se skládá ze splatné a odložené daně. Daň je vykázána v zisku nebo ztrátě, kromě případů, které souvisí s položkami vykázanými v ostatním úplném výsledku nebo přímo ve vlastním kapitálu. V tom případě je daň také vykázána v ostatním úplném výsledku nebo přímo ve vlastním kapitálu.

 

Splatná daň zahrnuje odhad daňového závazku nebo daňové pohledávky ze zdanitelných příjmů nebo ztráty běžného roku s použitím daňových sazeb platných nebo uzákoněných k datu účetních výkazů
a veškeré doměrky a vratky za minulá období.

 

Odložená daň z příjmů je stanovena s použitím závazkové metody z přechodných rozdílů mezi daňovou a účetní hodnotou aktiv a závazků. Odložený daňový závazek se však nevykazuje, pokud vyplývá z prvotního zachycení goodwillu; odložená daň se dále nevykazuje, pokud vzniká z prvotního zachycení aktiva nebo závazku v transakcích jiných, než je podniková kombinace, kdy tyto transakce nemají dopad na účetní ani daňový zisk nebo ztrátu. Odložená daň se stanoví za použití daňové sazby (a daňových zákonů), která byla
k rozvahovému dni schválena, nebo proces jejího schválení zásadním způsobem pokročil a o které se předpokládá, že bude účinná v období, ve kterém bude příslušná odložená daňová pohledávka realizována nebo odložený daňový závazek vyrovnán.

 

Odložené daňové pohledávky a závazky jsou kompenzovány, pokud ze zákona existuje právo kompenzace splatných daňových závazků a pohledávek a tyto se vztahují k daním vybíraným stejným daňovým úřadem za stejnou zdaňovanou jednotku.

 

Splatná daň z příjmů se v rozsahu, ve kterém je neuhrazená, vykazuje jako závazek. Pokud výše zaplacené daně z příjmu převyšuje dlužnou částku, je tento přebytek vykázán v rámci krátkodobých aktiv.

 

O odložené daňové pohledávce se účtuje pouze v rozsahu, v jakém je pravděpodobné, že v následujících účetních obdobích bude k dispozici zdanitelný zisk, proti kterému bude moci být tato pohledávka uplatněna. Odložené daňové pohledávky se revidují vždy k datu účetních výkazů a snižují se v rozsahu,
v jakém je nepravděpodobné, že bude realizováno související daňové využití.

 

2.17 Spřízněné strany

 

Spřízněnými stranami Společnosti se rozumí:

 

 

Významné transakce a zůstatky se spřízněnými stranami jsou uvedeny v poznámce .

 

2.18 Události po skončení účetního období

 

Události po skončení účetního období, které poskytují dodatečné informace o pozici Společnosti
k rozvahovému dni (události upravující účetní výkazy) jsou zohledněny v účetních výkazech. Události
po rozvahovém dni, které nepatří mezi události upravující účetní výkazy, jsou uvedeny v poznámkách, pokud jsou významné.

 

3 Řízení finančních rizik

 

3.1 Faktory finančních rizik

 

Z činnosti Společnosti vyplývá celá řada finančních rizik: riziko likvidity, úvěrové riziko a tržní riziko (včetně měnového rizika, úrokového rizika a cenového rizika). Tato rizika jsou řízena v rámci řízení rizik skupiny FINEP HOLDING, SE, čímž dochází k minimalizaci nebo eliminaci těchto rizik.

 

3.1.1 Riziko likvidity

 

Obezřetné řízení rizika likvidity předpokládá udržování dostatečné úrovně peněžních prostředků, dostupnosti financování z přiměřeného objemu úvěrových linek určených k tomuto účelu. Cílem skupiny FINEP HOLDING, SE, a tedy i Společnosti, je udržet pružnost financování prostřednictvím stálé dostupnosti úvěrových linek určených k tomuto účelu.

 

Vedení dospělo k závěru, že Společnost v dohledné budoucnosti bude schopna provozovat svou činnost
v rámci stávajícího a plánovaného financování a plnit veškerá ujednání o podmínkách financování, a je tedy přesvědčeno, že je na místě sestavit účetní závěrku Společnosti za předpokladu trvání účetní jednotky.

 

Společnost disponuje k 31. prosinci 2020 na vázaném bankovním účtu bez aktivního přístupu určeném jako zajištění vydaných veřejně obchodovatelných dluhopisů (viz poznámka ) a na bankovním účtu (viz poznámka ) prostředky pro splacení veřejně obchodovatelných dluhopisů v roce 2023 (viz poznámka ).

 

Společnost má nastavenu centrální strategii v oblasti likvidního rizika k řízení krátkodobého, střednědobého a dlouhodobého financování Společnosti. Společnost řídí likvidní riziko průběžným sledováním projekcí peněžních toků a skutečných peněžních toků a vyrovnáváním profilů splatnosti finančních aktiv a závazků.

 

Níže uvedená tabulka analyzuje finanční závazky Společnosti k 31. prosinci 2020 a 31. prosinci 2019 podle zbytkové doby splatnosti. Částky uvedené v tabulce představují smluvní nediskontované peněžní toky.

 

31. prosince 2020

Méně než 3 měsíce

3 měsíce až 1 rok

1 až 2 roky

2 až 5 let

 

(tis. Kč)

Celkem

Závazky

 

 

 

 

 

Vydané dluhopisy

0

8 000

8 000

163 560

179 560

Přijaté půjčky od spřízněných stran

0

0

16 000

21 571

37 571

Obchodní a jiné závazky

1 591

0

0

0

1 591

Závazky celkem

1 591

8 000

24 000

185 131

218 722

 

31. prosince 2019

Méně než 3 měsíce

3 měsíce až 1 rok

1 až 2 roky

2 až 5 let

 

(tis. Kč)

Celkem

Závazky

 

 

 

 

 

Vydané dluhopisy

0

8 000

8 000

172 000

188 000

Přijaté půjčky od spřízněných stran

0

0

0

16 750

16 750

Obchodní a jiné závazky

2 391

0

0

0

2 391

Závazky celkem

2 391

8 000

8 000

188 750

207 141

 

 

3.1.2 Úvěrové riziko

 

Úvěrové riziko představuje riziko neschopnosti protistrany plnit své finanční závazky vůči Společnosti, v důsledku čehož by Společnost mohla utrpět ztrátu. Úvěrové riziko vzniká v souvislosti s peněžními prostředky a peněžními ekvivalenty, a vklady v bankách a finančních institucích, a rovněž v důsledku úvěrového rizika plynoucího z úvěrové angažovanosti vůči třetím stranám, včetně neuhrazených pohledávek a budoucích dohodnutých transakcí.

 

Při kvantifikaci úvěrového rizika vychází Společnost z několika základních kritérií, kdy významným měřítkem je především riziko, související s hrozbou selhání protistrany v transakci, které se může negativně promítnout do hospodářského výsledku a cash-flow Společnosti. Proto Společnost přijala zásadu obchodovat pouze se spolehlivými partnery, a pokud je to nutné, získat dostatečné záruky za účelem snížení rizika finanční ztráty v případě porušení povinností protistranou. Mezi další klíčové principy řízení úvěrového rizika patří:

 

 

Níže uvedená tabulka shrnuje angažovanost Společnosti vůči úvěrovému riziku.

 

(tis. Kč)

31. prosince 2019

31. prosince 2019

Obchodní a jiné pohledávky

569

619

Ostatní finanční aktiva

8 000

8 000

Peníze a peněžní ekvivalenty

6 559

4 136

Celkem

15 128

12 755

 

K 31. prosinci 2020 společnost držela finanční aktiva (hotovost) na vázaném bankovním účtu bez aktivního přístupu klienta jako zajištění vydaných veřejně obchodovatelných dluhopisů (viz poznámka 11 a poznámka 16) ve výši 8 000 tis. Kč (k 31. prosinci 2019: 8 000 tis. Kč). Tato krátkodobá finanční aktiva jsou vázána na účtu u společnosti J&T BANKA, a.s. Vedení Společnosti vyhodnotilo úvěrovou kvalitu společnosti J&T BANKA, a.s. jako vysokou, jelikož se jedná o regulovanou bankovní instituci v českém bankovním sektoru. K 31. prosinci 2020 a k 31. prosinci 2019 nebyla vykázána žádná opravná položka na očekávané ztráty.

 

Analýza splatností obchodních a jiných pohledávek je následující:

 

(tis. Kč)

31. prosince 2020

31. prosince 2019

Do splatnosti

0

265

Po splatnosti 1–90 dní

523

349

Více než 90 dní po splatnosti

46

5

Celkem po splatnosti

569

619

 

Úvěrové riziko obchodních a jiných pohledávek není významné. Společnost posoudila vliv dopadu pandemie covid-19 na úvěrové riziko jako nevýznamné. Společnost nevytvořila k 31. prosinci 2020 ani k 31. prosinci 2019 žádné opravné položky k pohledávkám.

 

Úvěrové riziko likvidních finančních prostředků je omezené, jelikož smluvními partnery jsou banky s úvěrovým ratingem na investičním stupni. Z tohoto důvodu je dopad snížení hodnoty peněžních prostředků nemateriální. Níže uvedená tabulka zobrazuje rating a zůstatky s hlavní bankou k rozvahovému dni.

 

(tis. Kč)

Rating

31. prosince 2020

UniCredit Bank a.s.

BBB

6 559

Celkem

 

6 559

(tis. Kč)

Rating

31. prosince 2019

UniCredit Bank, a.s.

BBB+

4 136

Celkem

 

4 136

 

Pro bankovní zůstatky, splňující definici vysoké úvěrové kvality, splatné na požádání, nevytváří Společnost žádné opravné položky z důvodu nízké, či prakticky nulové pravděpodobnosti defaultu banky. Vysokou kreditní kvalitu definuje Společnost dle externího ratingu, který je lepší než BBB (S&P), respektive Baa2 (Moody's).

 

Společnost nevyužívá pro sledování expozice vůči úvěrovému riziku formalizované interní úvěrové ratingy. Vedení Společnosti čtvrtletně posuzuje obchodní a jiné pohledávky po splatnosti a poskytnuté úvěry po splatnosti a vyhodnocuje pravděpodobnost úpadku nebo významných finančních potíží dlužníka. Společnost rovněž čtvrtletně posuzuje, zda nedošlo ke snížení hodnoty finančních aktiv nebo skupiny finančních aktiv.

 

3.1.3 Tržní rizika

 

a Úrokové riziko

 

Úrokové riziko představuje riziko, že reálná hodnota nebo budoucí peněžní toky finančního nástroje
se budou měnit v důsledku změn tržních úrokových sazeb. Půjčky nebo dluhopisy sjednané s pohyblivou úrokovou sazbou vystavují Společnost úrokovému riziku peněžních toků. V rámci přípravy jednotlivých

projektových podnikatelských plánů je testována citlivost Společnosti na působení úrokového rizika

ve vztahu k ziskové marži, což je zároveň jedním z kritérií, které Společnost zvažuje při rozhodování

o přijetí či zamítnutí projektu.

 

Jelikož všechny vydané dluhopisy k 31. prosinci 2020 byly sjednané s fixní sazbou, bylo úrokové riziko Společnosti vznikající z vydaných dluhopisů omezené.

 

Úrokové riziko Společnosti vzniká převážně z půjček.

 

Půjčky sjednané s pohyblivou úrokovou sazbou vystavují Společnost úrokovému riziku peněžních toků.

 

K 31. prosinci 2020 tvořily přijaté půjčky s pohyblivou úrokovou sazbou 10,3 % z celkových přijatých půjček a vydaných dluhopisů (2019: 0 %).

 

Společnost je vystavena riziku vyplývajícímu z pohybů převládajících úrovní tržních úrokových sazeb, které ovlivňují jeho finanční pozici a peněžní toky. Níže uvedená tabulka shrnuje vystavení Společnosti úrokovému riziku. Tabulka uvádí souhrnné částky na základě pohyblivé úrokové míry úročených finančních aktiv a závazků v účetních hodnotách, uspořádaných podle dřívějšího z dat smluvní změny úrokové sazby nebo splatnosti.

 

31. prosince 2020

(tis. Kč)

Na požádání a méně než 1 měsíc

1 měsíc až 6 měsíců

6 měsíců až 12 měsíců

1 rok

až 5 let

Více než 5 let

Celkem

Bankovní účty

6 559

0

0

0

0

6 559

Pohyblivě úročená finanční aktiva celkem

6 559

0

0

0

0

6 559

Půjčky – variabilní úroková sazba

0

0

0

20 058

0

20 058

Pohyblivě úročené finanční závazky celkem

0

0

0

20 058

0

20 058

Čistá otevřená úroková pozice k 31. prosince 2020

6 559

0

0

- 20 058

0

- 13 499

 

31. prosince 2019

(tis. Kč)

Na požádání a méně než 1 měsíc

1 měsíc až 6 měsíců

6 měsíců až 12 měsíců

1 rok

až 5 let

Více než 5 let

Celkem

Bankovní účty

4 136

0

0

0

0

4 136

Pohyblivě úročená finanční aktiva celkem

4 136

0

0

0

0

4 136

Čistá otevřená úroková pozice k 31. prosinci 2019

4 136

0

0

0

0

4 136

 

Pokud by k 31.prosinci 2020 byla úroková sazba o 50 bazických bodů vyšší / nižší a ostatní proměnné by se nezměnily, by byla ztráta před zdaněním o 67 tis. Kč vyšší / nižší, k 31. prosinci 2019 o 21 tis. Kč nižší / vyšší.

 

b Měnové riziko

 

Měnové riziko je riziko změny hodnoty finančních nástrojů v důsledku změn směnných kurzů cizích měn. Společnost není vystavena významnému riziku vyplývajícímu z vlivu změn směnných kurzů cizích měn
na její finanční pozici a peněžní toky, jelikož všechna finanční aktiva a finanční závazky jsou denominované v české koruně.

 

Všechny finanční aktiva a závazky byla k 31. prosinci 2020 a 31. prosinci 2019 denominovaná v české koruně.

 

3.2 Řízení kapitálu

 

Struktura kapitálu je řízena Skupinou, která také navrhla formu Společnosti, v níž je úroveň vlastního kapitálu nízká. Společnost považuje za kapitál ty složky vlastního kapitálu, které jsou prezentovány v této účetní závěrce jako vlastní kapitál.

 

3.3 Odhad reálné hodnoty

 

Reálná hodnota je částka, za kterou by bylo možné směnit finanční nástroj mezi informovanými stranami ochotnými uskutečnit transakci, tedy ne při nuceném prodeji nebo likvidaci, a je nejlépe vyjádřena kótovanou tržní cenou na aktivním trhu.

 

Společnost stanovuje odhad reálné hodnoty finančních nástrojů pomocí dostupných informací o trhu, pokud existují, a odpovídajících oceňovacích metod. Pro stanovení odhadu reálné hodnoty finančního nástroje je při interpretaci údajů o trhu nezbytně nutné aplikovat úsudek.

 

Vedení využilo při stanovení reálné hodnoty finančních nástrojů veškeré dostupné informace o trhu. Různé úrovně byly stanoveny následovně:

 

 

Společnost nemá žádné finanční nástroje úrovně 1 hierarchie reálné hodnoty k 31. prosinci 2020 ani k 31. prosinci 2019. Během roku 2020 nedošlo k žádným transferům mezi úrovní 1, 2 a 3.

 

3.4 Započtení finančních nástrojů

 

Společnost v roce 2020 nevykázala žádná finanční aktiva ani závazky, která jsou předmětem zápočtu finančních nástrojů.

 

4 Významné účetní odhady a úsudky při aplikaci účetních postupů

 

Vedení Společnosti činí odhady a předpoklady, které mají vliv na vykazované hodnoty aktiv a závazků v rámci běžného finančního roku. Odhady a úsudky jsou průběžně vyhodnocovány a jsou založeny na historických zkušenostech vedení a jiných faktorech, včetně očekávání budoucích událostí, které jsou za daných okolností považovány za přiměřené. Opravy účetních odhadů se vykazují v období, ve kterém byl daný odhad opraven (pokud má oprava vliv pouze na příslušné období), nebo v období vytvoření opravy a v budoucích obdobích (pokud má oprava vliv na běžné i budoucí období). Vedení také provádí určité úsudky, kromě těch, které zahrnují odhady, v procesu uplatňování účetních pravidel. Úsudky, které mají nejvýznamnější vliv na částky vykázané v účetních výkazech, a odhady, které mohou být příčinou významných úprav hodnoty aktiv a závazků v rámci běžného finančního roku, zahrnují:

 

4.1 Oceňování investic do nemovitostí

 

Investice do nemovitostí jsou vykázány v reálné hodnotě. Reálná hodnota investic do nemovitostí je cena, která by byla obdržena za prodej aktiva v řádné transakci, a to bez odečtení transakčních nákladů. Nejlepším důkazem reálné hodnoty jsou aktuální ceny na nemovitostním trhu s obdobnými nemovitostmi ve stejné lokalitě a stavu.

 

Reálná hodnota investic do nemovitostí Společnosti, tj. zejména pozemků a budov na těchto pozemcích, byla stanovena na základě zprávy nezávislého znalce, který je držitelem odpovídající a uznávané odborné kvalifikace a který má nedávnou zkušenost s oceňováním majetku ve stejné lokalitě a kategorii. Nezávislý znalec ve své zprávě využil k ocenění výnosovou metodu, která je založena na diskontování očekávaných peněžních toků založených na spolehlivých odhadech zejména budoucích toků z nájemného ve stávajících budovách, podložených stávajícími nájemními smlouvami a další evidencí tržních podmínek, jako jsou současné tržní sazby nájemného pro projekty s obdobnou lokací a v obdobných podmínkách, a s použitím diskontních sazeb, které reflektují současné tržní odhady nejistoty v objemech a načasování peněžních toků.

 

Základními předpoklady pro stanovení reálné hodnoty jsou: příjmy smluvního nájemného, očekávané budoucí tržní nájemné, období, po které jsou pronajímané budovy neobsazené, požadavky na údržbu nemovitostí a vhodné diskontní sazby. Výsledek ocenění je pravidelně srovnáván s daty o současných tržních výnosech z nájemného, s transakcemi uskutečněnými Společností a dalšími transakcemi uskutečněnými na trhu.

Dopad možných změn v základních předpokladech ocenění na celkovou reálnou hodnotu investic do nemovitostí je následující:

 

 

Vedení Společnosti posoudilo předpoklady uplatněné znalcem v jeho zprávě o ocenění nemovitostí a potvrdilo, že základní vstupy do ocenění, jako například diskontní sazba, byly správně stanoveny s ohledem na tržní situaci na konci účetního období.

 

Společnost posoudila vliv dopadu pandemie covid-19 na oceňování investic do nemovitostí jako nevýznamné.

 

4.2 Prezentace pohybů peněžních prostředků na vázaných bankovních účtech ve výkazu peněžních toků

 

Vedení Společnosti prezentuje převody peněžních prostředků z běžného bankovního účetu na vázaný účet v peněžním toku z finanční činnosti.

 

5 Vykazování segmentů

 

Na základě charakteru činnosti Společnosti Vedení Společnosti v současné době identifikovalo jeden operační segment. Společnost realizovala nákup pozemků se stávajícími budovami za účelem realizace projektu rezidenční výstavby Nová Elektra v Praze - Hloubětíně. Do doby realizace projektu jsou stávající budovy pronajímány. Jednotlivé etapy projektu budou realizované jejími sesterskými společnostmi v rámci skupiny FINEP HOLDING, SE. Veškeré aktivity Společnosti jsou realizovány v České republice.

 

6 Výnosy

 

(tis. Kč)

2020

2019

Tržby z pronájmu

16 234

12 902

Příjem ze služeb spojených s nájmem, ostatní

6 373

5 405

Celkem

22 607

18 307

 

7 Provozní náklady související s pronájmem

 

(tis. Kč)

2020

2019

Elekřina, voda a plyn

3 118

3 230

Property management

1 722

1 733

Opravy a údržba

1 137

1 286

Ostraha

1 121

1 121

Úklid

580

560

Spotřeba materiálu

566

432

Ostatní

247

182

Daň z nemovitosti

283

142

Celkem

8 774

 1. 686

 

8 Finanční náklady

 

(tis. Kč)

2020

2019

Úrokové náklady

8 058

8 881

Ostatní finanční náklady

1 007

210

Finanční náklady celkem

9 065

 1. 091

 

9 Daň z příjmu

 

(tis. Kč)

2020

2019

Splatná daň ze zisku za období

0

0

Odložený daňový náklad (-) / zisk (+)

462

- 273

Daň z příjmů celkem

462

- 273

 

Domácí daňová sazba pro daň z příjmu Společnosti za rok 2020 a 2019 je 19 %. Porovnání očekávaného a aktuálního daňového nákladu je uvedeno níže:

 

(tis. Kč)

2020

2019

Zisk (+) / Ztráta (-) před zdaněním celkem

- 2 576

-1 444

Teoretický daňový náklad/ (výnos) při daňové sazbě 19 %

- 488

- 274

Vliv daňově neuznatelných položek:

 

 

Daňově neuznatelné náklady

950

1

Úprava daně z předchozích období

0

0

Daňový náklad/ (výnos) během roku

462

- 273

 

K 31. prosinci 2020 má Společnost nevyužité daňové ztráty ve výši 4 428 tis. Kč.

 

10 Investice do nemovitostí

 

Majetek, který je držen Společností pro dosažení příjmu z nájemného, nebo kapitálového zhodnocení, nebo obojího a není obsazen Společností, je klasifikován jako investice do nemovitostí. Investice do nemovitostí jsou oceněny reálnou hodnotou. Podrobnější informace ke stanovení reálné hodnoty jsou uvedeny v poznámce . Investice do nemovitostí se skládá z pozemků a staveb včetně výdajů na jejich následné zdokonalení a nedokončených investičních projektů, a to v lokalitě Praha – Hloubětín v České republice.

 

(tis. Kč)

2020

2019

Reálná hodnota k 1. lednu

249 682

244 105

Nákup pozemků a staveb

1 793

692

Výdaje na následné zdokonalení pozemků

Přefakturace části výdajů na následné zdokonalení pozemků

12 870

- 180

5 277

0

Čistá ztráta ze změny reálné hodnoty investic do nemovitostí

- 193

- 392

Reálná hodnota k 31. prosinci

263 972

249 682

 

Celková účetní hodnota zastavených pozemků k 31. prosinci 2020 činila 245 400 tis. Kč
(k 31. prosinci 2019: 243 800 tis. Kč), viz poznámka .  

 

11 Zaplacené zálohy

 

Zaplacené zálohy představují zálohy poskytnuté dodavatelům médií jako je voda a plyn.

Uvedená tabulka zobrazuje pohyb na účtu zaplacených záloh v roce 2020 a 2019.

 

(tis. Kč)

2020

2019

K 1. lednu

253

131

Zaplacené zálohy dodavatelům

300

253

Vyúčtované zálohy

- 253

- 131

K 31. prosinci

300

253

 

12 Peněžní prostředky na vázaných účtech

 

K 31. prosinci 2020 a 2019 měla Společnost finanční aktiva ve výši 8 000 tis. Kč (peníze) na vázaném bankovním účtu u společnosti J&T BANKA, a.s., osoby vydávající dluhopisy, bez aktivního přístupu jako zajištění vydaných veřejně obchodovatelných dluhopisů (viz bod ).

 

13 Obchodní a jiné pohledávky

 

Obchodní a jiné pohledávky zahrnují následující:

 

(tis. Kč)

31. prosince 2020

31. prosince 2019

Finanční aktiva

 

 

Obchodní pohledávky – krátkodobé (do 12 měsíců)

569

619

Mezisoučet

569

619

Nefinanční aktiva

 

 

Náklady příštích období – krátkodobé (do 12 měsíců)

Příjmy příštích období – krátkodobé (do 12 měsíců)

Dohadné účty aktivní – krátkodobé (do 12 měsíců)

863

603

565

213

268

2 590

Mezisoučet

2 031

3 071

Obchodní a jiné pohledávky

2 600

3 690

 

Obchodní pohledávky po splatnosti činily k 31. prosinci 2020 569 tis. Kč (k 31. prosinci 2019: 360 tis. Kč).

 

Všechny obchodní a jiné pohledávky byly k 31. prosinci 2020 a 2019 denominované v českých korunách.

 

14 Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty

 

(tis. Kč)

31. prosince 2020

31. prosince 2019

Bankovní účty

6 559

4 136

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty *)

6 559

4 136

*) Z hlediska IFRS 9 byly ztráty ze snížení hodnoty peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů Společností vyhodnoceny jako nevýznamné (Poznámka ).

 

15 Vlastní kapitál

 

Společnost je plně vlastněna společností FINEP HOLDING, SE, IČO: 279 27 822, se sídlem Havlíčkova 1030/1, Nové Město, 110 00 Praha 1.

 

Společnost FINEP HOLDING, SE, se sídlem Havlíčkova 1030/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika je ovládající společností Společnosti a sestavuje konsolidovanou účetní závěrku nejužší skupiny účetních závěrek, ke které Společnosti patří. Společnost FINEP HOLDING, SE je zároveň konečnou holdingovou společností skupiny. Konsolidovaná účetní závěrka sestavovaná konečnou holdingovou společností FINEP HOLDING, SE je dostupná na internetových stránkách www.finep.cz v sekci „Pro Investory“.

 

Vlastníky skupiny k 31. prosinci 2020 byli Ing. Michal Kocián, Ing. Pavel Rejchrt, Ing. Tomáš Zaněk, Ing. Vladimír Schwarz, Ing. Tomáš Pardubický a Ing. Štěpán Havlas, přičemž nikdo neovládá skupinu samostatně.

 

V průběhu roku 2020 nedošlo ke změnám ve výši základního kapitálu ani jeho struktury.

 

16 Vydané dluhopisy

 

Vydané dluhopisy lze rozčlenit takto:

 

(tis. Kč)

31. prosince 2020

31. prosince 2019

Vydané dluhopisy – veřejně obchodovatelné – dlouhodobé

158 264

157 384

Celkem

158 264

157 384

 

Podrobnější informace o vydaných veřejně obchodovatelných dluhopisech jsou následující:

 

Název

ISIN

Kupón (%)

Datum splatnosti

Podoba

Jmenovitá hodnota

(v Kč)

Počet kusů

FINEP Hloubětín a.s.

CZ0003519092

5,00 p.a.

12. června 2023

zaknihovaná

10 000

16 000

 

Dluhy Společnosti vyplývající z vydaných veřejně obchodovatelných dluhopisů jsou zajišťovány finanční zárukou, ve smyslu § 2029 občanského zákoníku, v platném znění, poskytovanou společností FINEP HOLDING, SE a zástavním právem k vybraným položkám majetku – pozemkům, veškerým akciím a finančním aktivům (penězům) na vázaném účtu. Celková účetní hodnota zastavených pozemků
k 31. prosinci 2020 činila 245 400 tis. Kč (k 31. prosinci 2019: 243 800 tis. Kč), viz poznámka . K 31. prosinci 2020 a 2019 evidovala Společnost finanční aktiva (peníze) na vázaném bankovním účtu bez aktivního přístupu jako zajištění vydaných veřejně obchodovatelných dluhopisů (viz poznámka ) ve výši 8 000 tis. Kč.

 

Reálna hodnota veřejně obchodovatelných vydaných dluhopisů byla k 31. prosinci 2020 ve výši 161 020 tis. Kč (k 31. prosinci 2019: 160 736 tis. Kč).

 

Veřejně obchodovatelné vydané dluhopisy Společnosti je možné předčasně splatit z rozhodnutí Společnosti, z důvodů porušení povinností Společnosti uvedených v prospektu těchto dluhopisů a při změně ovládající osoby Společnosti.

 

 

17 Odsouhlasení závazků z finanční činnosti

 

Níže uvedená tabulka obsahuje analýzu závazků z finančních činností a pohybů závazků Společnosti z finanční činnosti za každé z prezentovaných období. Položky těchto závazků jsou ty, které jsou vykázány jako financování ve výkazu o peněžních tocích:

 

(tis. Kč)

Přijaté půjčky

Vydané dluhopisy

Celkem

Závazky z finanční činnosti k 1. lednu 2019

4 000

156 503

160 503

Přijatá půjčka

12 750

12 750

Splacení půjčky

0

0

Vyúčtovaný úrok

0

8 881

8 881

Zaplacený úrok

0

- 8 000

- 8 000

Závazky z finanční činnosti k 31. prosinci 2019

16 750

157 384

174 134

Přijatá půjčka

20 000

20 000

Rozpuštění nákladů na emisi dluhopisů

0

880

880

Splacení půjčky

0

0

Vyúčtovaný úrok

58

8 000

8 058

Zaplacený úrok

 0

- 8 000

- 8 000

Závazky z finanční činnosti k 31. prosinci 2020

36 808

158 264

 1. 2

 

18 Obchodní a jiné závazky

 

(tis. Kč)

31. prosince 2020

31. prosince 2019

Obchodní závazky – splatné do 12 měsíců

734

1 075

Ostatní závazky – splatné do 12 měsíců

857

894

Krátkodobé finanční závazky

1 591

1 969

Obchodní a jiné závazky celkem

1 591

 1. 969

 

19 Odložená daň z příjmu

 

Odložené daňové pohledávky a závazky jsou uvedeny v následující tabulce:

 

(tis. Kč)

31. prosince 2020

31. prosince 2019

Odložený daňový závazek:

 

 

– Odložený daňový závazek, který má být uplatněn po více než 12 měsících

4 596

4 134

Odložený daňový závazek

4 596

4 134

Odložený daňový závazek (netto)

4 596

4 134

 

Pohyb na účtu odložené daně z příjmu vykázaný v zisku nebo ztrátě je následující:

 

2020

Dopad změny reálné hodnoty investic do nemovitostí

Dopad daňové ztráty použitelné v budoucím období

Celkem

(tis. Kč)

K 1. lednu

- 5 473

1 339

- 4 134

Zúčtování do zisku nebo ztráty (Poznámka 8)

36

- 498

- 462

K 31. prosinci

- 5 437

841

- 4 596

 

2019

 

Dopad změny reálné hodnoty investic do nemovitostí

Dopad daňové

ztráty použitelné v budoucím období

Celkem

(tis. Kč)

K 1. lednu

- 5 547

1 140

- 4 407

Zúčtování do zisku nebo ztráty (Poznámka 8)

74

199

273

K 31. prosinci

- 5 473

1 339

- 4 134

 

20 Podmíněné a smluvní závazky

 

Společnost neeviduje žádné další závazky ani žádné věcné záruky, které by nebyly vykázány v rozvaze.

Vedení Společnosti si není vědomo žádných podmíněných závazků Společnosti k 31. prosinci 2020 ani k 31. prosinci 2019.

 

Vedení Společnosti si není vědomo žádného hrozícího soudního sporu nebo potenciálních významných ztrát vyplývajících z náhrad škod. Z tohoto důvodu nebyla vytvořena rezerva na soudní spory.

21 Transakce se spřízněnými stranami

 

V této poznámce jsou uvedeny všechny významné transakce se spřízněnými stranami.

Jediný akcionář Společnosti FINEP HOLDING, SE poskytl Společnosti následující zápůjčky:

 

(tis. Kč)

 

 

 

 

Poskytnuto dne

Úročení

Splatnost dne

31. prosince 2020

31. prosince 2019

27. listopadu 2018

bezúročně

31. prosince 2022

4 000

4 000

11. dubna 2019

bezúročně

31. prosince 2022

8 000

8 000

15. května 2019

bezúročně

31. prosince 2022

4 000

4 000

30. dubna 2019

bezúročně

31. prosince 2023

750

750

19. května 2020

PRIBOR, marže 0,50 %

31. prosince 2024

8 250

0

 

vyúčtovaný úrok

31. prosince 2024

47

0

3. června 2020

PRIBOR, marže 0,50 %

31. prosince 2024

1 000

0

 

vyúčtovaný úrok

31. prosince 2024

5

0

10. prosince 2020

PRIBOR, marže 0,50 %

31. prosince 2024

10 750

0

 

vyúčtovaný úrok

31. prosince 2024

6

0

Celkem

 

 

36 808

16 750

 

Jednatelům nebyly k 31. prosinci 2020 ani k 31. prosinci 2019 poskytnuty žádné zápůjčky, závdavky, zálohy nebo úvěry, žádná zajištění ani ostatní plnění.

 

22 Události po skončení účetního období

 

Po rozvahovém dni nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na finanční pozici
a hospodaření Společnosti za rok končící 31. prosince 2020.

 

 

12. dubna 2021

 

 

 

 

Obrázek1

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________

Ing. Michal Kocián

Předseda představenstva

FINEP Hloubětín a.s.

 

 

 

 

Obrázek2

 

 

 

 

 

 

___________________

Ing. Vladimír Schwarz

Člen představenstva

FINEP Hloubětín a.s.

 

 

 

Zpráva o vztazích

společnosti

FINEP Hloubětín a.s.

podle § 82 zákona o obchodních korporacích

za účetní období od 1.1.2020 do 31.12.2020

 

 

Představenstvo společnosti FINEP Hloubětín a.s., se sídlem Praha 1, Havlíčkova 1030/1, 110 00, IČ: 265 117 71, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7556 (v této zprávě též jen „FINEP Hloubětín“ nebo „Společnost“), zpracovalo následující zprávu o vztazích ve smyslu § 82 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích (dále jen „Zákon o korporacích“), za účetní období od 1.1.2020 do 31.12.2020 (dále jen „Rozhodné období“).

Struktura vztahů

Podle informací dostupných představenstvu společnosti jednajícímu s péčí řádného hospodáře byla společnost po celé Rozhodné období součástí Skupiny, ve které je ovládající osobou společnost FINEP HOLDING, SE, se sídlem Praha 1, Havlíčkova 1030/1, 110 00, IČ: 279 27 822, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 7 (dále jen „Skupina“). Do skupiny ovládaného společností FINEP HOLDING, SE, dále patří následující společnosti.  

FINEP CZ a.s., se sídlem Praha 1, Havlíčkova 1030/1, 11000, IČ: 26503387

FINEP spol. s r.o., se sídlem Praha 1, Havlíčkova 1030/1, 11000, IČ: 62916718

NATURE CITY a.s., se sídlem Praha 1, Havlíčkova 1030/1, 11000, IČ:03304914

FINEP Int a.s., se sídlem Praha 1, Havlíčkova 1030/1, 11000, IČ: 27915328

FINEP Hostivař a.s., se sídlem Praha 1, Havlíčkova 1030/1, 11000, IČ: 27590020

FINEP Hloubětín 61 a.s., se sídlem Praha 1, Havlíčkova 1030/1, 11000, IČ: 27922120

Office Center Vltava a.s., se sídlem Havlíčkova 1030/1, 110 00, Praha 1, IČ: 27911594

FINEP Real a.s., se sídlem Praha 1, Havlíčkova 1030/1, 11000, IČ: 06622500

TPK Real a.s., se sídlem Praha 1, Havlíčkova 1030/1, 11000, IČ: 06622381

FINEP Poštovní a.s., se sídlem Praha 1, Havlíčkova 1030/1, 11000, IČ: 26429748

FINEP Troja a.s., se sídlem Praha 1, Havlíčkova 1030/1, 11000, IČ: 26185938

FINEP Holešovice a.s., se sídlem Praha 1, Havlíčkova 1030/1, 11000, IČ: 27907929

KASKÁDY APARTMENTS a.s., se sídlem Praha 1, Havlíčkova 1030/1, 11000, IČ: 08053081

FINEP FINANČNÍ SLUŽBY a.s., se sídlem Praha 1, Havlíčkova 1030/1, 11000, IČ: 28436776

FINEP KOMERČNÍ a.s., se sídlem Praha 1, Havlíčkova 1030/1, 11000, IČ: 27904946

FINEP INTERIÉRY s.r.o., se sídlem Praha 1, Havlíčkova 1030/1, 11000, IČ: 04472926

 

B+3 REAL a.s., se sídlem Havlíčkova 1030/1, 11000, Praha 1, IČ: 27364640

WELHAM a.s., se sídlem Praha 1, Havlíčkova 1030/1, 11000, IČ: 270 79 601

Invenit a.s., se sídlem Praha 1, Havlíčkova 1030/1, 11000, IČ: 264 37 635

F.R.C. a.s., se sídlem Praha 1, Havlíčkova 1030/1, 11000, IČ: 272 07 943

KALOS spol. s r.o., se sídlem Badeniho 290/1, 160 00, Praha 6, IČ: 26744309

Cocktail Media s.r.o., se sídlem Praha 1, Havlíčkova 1030/1, 11000, IČ: 27166589

Pensum a.s., se sídlem Praha 1, Havlíčkova 1030/1, 11000, IČ: 27906604

Real 2 a.s., se sídlem Praha 1, Havlíčkova 1030/1, 11000, IČ: 27897206

PROSEK Development, a.s. se sídlem Praha 1, Havlíčkova 1030/1, 11000, IČ: 24202061

TROJMEZÍ GATE a.s., se sídlem Praha 1, Havlíčkova 1030/1, 11000, IČ: 27913147

FLams a.s., se sídlem Praha 1, Havlíčkova 1030/1, 11000, IČ: 27907899

ERDEX a.s., se sídlem Havlíčkova 1030/1, 11000, Praha 1, IČ: 271 82 533

Nová Invalidovna, a.s., se sídlem Praha 1, Havlíčkova 1030/1, 11000, IČ: 03658767

 

FINEP BARRANDOV bytová k.s., se sídlem Praha 1, Havlíčkova 1030/1, 11000, IČ: 05547776

FINEP BARRANDOV ZÁPAD k.s., se sídlem Praha, Havlíčkova 1030/1, PSČ 11000, IČ: 27918041

FINEP Prosek k.s., se sídlem Praha 1, Havlíčkova 1030/1, 11000, IČ: 26762382

FINEP Prosek bytová k.s., se sídlem Praha 1, Havlíčkova 1030/1, 11000, IČ: 24716847

FINEP Prosek bytová 2, k.s., se sídlem Praha, Havlíčkova 1030/1, 11000, IČ: 24308773

FINEP Prosek bytová 5 k.s., se sídlem Praha 1, Havlíčkova 1030/1, 11000, IČ: 02574527

FINEP Prosek bytová 10 k.s., se sídlem Praha 1, Havlíčkova 1030/1, 11000, IČ: 29016347

FINEP Prosek bytová 12 k.s., se sídlem Praha 1, Havlíčkova 1030/1, 11000, IČ: 29016380

VERANO REAL k.s., se sídlem Praha 1, Havlíčkova 1030/1, 11000, IČ: 04663276

FINEP Elektra k.s., se sídlem Praha 1, Havlíčkova 1030/1, 11000, IČ: 62065271

FINEP Harfa k.s., se sídlem Praha 1, Havlíčkova 1030/1, PSČ 11000, IČ: 27100626

 

Moderní prádelny s.r.o., se sídlem Nademlejnská 600/1, 198 00 Praha 9, IČ: 09066977

CALEPO Media s.r.o., se sídlem Praha 1, Havlíčkova 1030/1, 11000, IČ: 03933393

SHELIA s.r.o., se sídlem Praha 1, Havlíčkova 1030/1, 11000, IČ: 04629221

DDX CZECH a.s., se sídlem Praha 1, Havlíčkova 1030/1, 11000, IČ: 05401275

INGRAS a.s., se sídlem Praha 1, Havlíčkova 1030/1, 11000, IČ: 271 81 910

EYSCHA a.s., se sídlem Praha 1, Havlíčkova 1030/1, 11000, IČ: 04655052

GORIS s.r.o., se sídlem Havlíčkova 1030/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 25725882

Orpazchom s.r.o., se sídlem Praha 1, Havlíčkova 1030/1, 11000, IČ: 06378862

 

Bytové družstvo KASKÁDY XI, se sídlem Praha 1, Havlíčkova 1030/1, 11000, IČ: 08290156

Bytové družstvo KASKÁDY XIV, se sídlem Praha 1, Havlíčkova 1030/1, 11000, IČ: 09293990

Bytové družstvo KASKÁDY XIV, se sídlem Praha 1, Havlíčkova 1030/1, 11000, IČ: 09674187

Bytové družstvo HARFA VII, se sídlem Praha 1, Havlíčkova 1030/1, 11000, IČ: 09294414

 

PRAGUE DEVELOPMENT SICAV PLC, se sídlem TG Complex, Suite 2, Level 3, Brewery Street , Birkirkara, BKR 3000, Malta, reg č. SV 113

FINEP HARFA FUND, se sídlem TG Complex, Suite 2, Level 3, Brewery Street, Birkirkara, BKR 3000, Malta

FINEP PROSEK FUND, se sídlem TG Complex, Suite 2, Level 3, Brewery Street, Birkirkara, BKR 3000, Malta

FINEP BARRANDOV FUND, se sídlem TG Complex, Suite 2, Level 3, Brewery Street, Birkirkara, BKR 3000, Malta

FINEP SK a.s., se sídlem Laurinská 4, Bratislava, 811 01, SVK, IČ: 35931914

FINBA a.s., se sídlem Račianská 22A, Bratislava, 831 02, SVK, IČ: 35970430

Údaje o osobách náležejících do Skupiny se uvádí k 31.12.2020, a to dle informací dostupných komplementáři společnosti jednajícímu s péčí řádného hospodáře.

Ovládající osoba

Společnost FINEP HOLDING, SE, se sídlem Praha 1, Havlíčkova 1030/1, 110 00, IČ: 279 27 822, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 7, byla v rozhodném období jediným akcionářem společnosti.

Úloha Společnosti ve Skupině

Společnost je developerskou společností.

Způsob a prostředky ovládání

Ovládající osoba ovládá Společnost, neboť v Rozhodném období byla jediným akcionářem společnosti. K ovládání Společnosti dochází zejména prostřednictvím rozhodování na valné hromadě Společnosti.

Přehled vzájemných smluv v rámci  Skupiny

Smlouvy uzavřené mezi Společností a Ovládající osobou, které byly v Rozhodném období platné:

Smlouva o zápůjčce č. 2018016201 ze dne 27.11.2018 na 4 000 000

Úvěrová smlouva č. 2018001701 ze dne 2.2.2018 na 1 000 000,-

Úvěrová smlouva č. 2018007001 ze dne 24.5.2018 na 8 000 000,-

Smlouva o zápůjčce č. 2019005001 ze dne 11.4.2019 na 8 000 000,-

Smlouva o úvěru č. 2019005801 ze dne 30.4.2019 na 750 000,-

Smlouva o zápůjčce č. 2019006301 ze dne 15.5.2019 na 4 000 000,-

Smlouva o úvěru č. 2020005601 ze dne 19.5.2020 na 20 000 000,-

Smlouvy uzavřené mezi Společností a jinými osobami ve Skupině:

Smlouva o poskytování ekonomických a administrativních služeb ze dne 1.1.2019 uzavřená se společností FINEP CZ a.s.

Nájemní smlouva ze dne 1.11.2019 uzavřená se společností FINEP CZ a.s.

Smlouva o spolupráci ze dne 5.12.2018 uzavřená se společností FINEP Elektra s.r.o.

 

Přehled jednání učiněných na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob

Během rozhodného období učinila Společnost na popud ovládající osoby nebo jí ovládaných osob následující právní úkony a ostatní opatření, která se týkala majetku přesahujícího 10 % vlastního kapitálu Společnosti zjištěného podle poslední účetní uzávěrky:

Čerpání půjček na základě smluv uvedených v bodě 4.1.

Posouzení újmy a jejího vyrovnání

Na základě smluv uzavřených v Rozhodném období mezi Společností a ostatními osobami ze Skupiny, jiných jednání ani opatření, která byla v zájmu nebo na popud těchto osob uskutečněna Společností v Rozhodném období, Společnosti nevznikla žádná újma.

Hodnocení vztahů a rizik v rámci Skupiny

Hodnocení výhod a nevýhod vztahů ve Skupině.

Společnosti vyplývají z účasti ve Skupině zejména výhody. Skupina je tvořen společnostmi se silným finančním zázemím a s výhodnějším přístupem k financování, z čehož těží Společnost zejména při uzavírání obchodů se svými dodavateli, dále při vyjednávání s bankami a jinými poskytovateli úvěrů.

Společnosti nevyplývají z účasti ve Skupině žádné nevýhody.

Ze vztahů v rámci Skupiny neplynou pro Společnost žádná rizika.

 

Datum 31. března 2021                                                       Datum 31. března 2021

 

FINEP Hloubětín a.s.