Image should be here
VÝROČNÍ ZPRÁVA
ZA SPOLEČNOST S NÁZVEM:
IFIS investiční fond, a.s.
ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2020
OBSAH Údaje a skutečnosti podle zákona č. 240/2013 Sb., vyhlášky ČNB č. 244/2013 Sb., Nařízení EU 231/2013 a Nařízení EU 2015/2365 2 Údaje a skutečnosti podle zákona č. 563/1991 Sb. 8 Údaje a skutečnosti podle zákona č. 256/2004 Sb. 12 Zpráva o vztazích 27 Příloha č.1 Účetní závěrka Příloha č. 2 Zpráva nezávislého auditora
Image should be here
2
I. ÚDAJE A SKUTEČNOSTI
podle zákona č. 240/2013 Sb., vyhlášky ČNB č. 244/2013 Sb., Nařízení EU 231/2013 a Nařízení EU 2015/2365
A. ÚDAJE O FONDU Název fondu
IFIS investiční fond, a.s. (dále jen „Fond“, „Emitent“ nebo také „Společnost“)
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně zapsáno 10. července 2012, oddíl B, vložka 8086
243 16 717
LEI
315700GKDPZMAZ55CE38
Sídlo
Čechyňská 419/14a, Trnitá, 602 00 Brno
Tel. č.: 543 211 084
Webové stránky:
www.ifis.as
Další údaje
Fond je samosprávným investičním fondem ve smyslu § 8 odst. 1 ZISIF. Obhospodařovatelem Fondu je samotný Fond. Fond je fondem kvalifikovaných investorů. Předmět podnikání Fondu je v souladu s uděleným povolením k činnosti, v rámci kterého není Fond oprávněn provádět svou vlastní administraci ani přesáhnout rozhodný limit.
Vedoucí osoby Fondu
Jediným členem představenstva je Patrik Knotek, nar. 30. 4. 1986, bytem Přední 1078/5b, Černovice, 618 00 Brno.
Další vedoucí osobou je Mgr. Marek Indra, nar. 10.1.1973, bytem Dražovice č.p. 312, PSČ 683 01.
Dozorčí rada Fondu
Jediným členem dozorčí rady je Ing. Helena Berková, dat. nar. 7.5.1962, bytem Slunečná 479/2, Nový Lískovec, 634 00 Brno
B. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ADMINISTRÁTOROVI Obchodní firma
QI investiční společnost, a.s. (dále jen „Investiční společnost“)
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11985
279 11 497
Sídlo
Rybná 682/14, Praha 1, PSČ 110 05
Uzavřené smlouvy
Smlouva o administraci byla uzavřena 4. 7. 2018.
Smlouva o pověření výkonem některých činností byla uzavřena 4. 7. 2018.
Údaje o činnosti Investiční společnosti ve vztahu k Fondu v daném účetním období
Investiční společnost v daném období vykonávala činnost administrátora Fondu. V rámci své administrativní činnosti zajišťovala výkon všech činností, které jsou součástí administrace investičního fondu, zejména vedení účetnictví a plnění daňových povinností, zajišťování právních služeb, compliance, oceňování majetku a dluhů, výpočtu aktuální hodnoty investiční akcie, přípravy dokumentů Fondu, komunikace s akcionáři a dalšími oprávněnými osobami včetně České národní banky.
Image should be here
3
C. ÚDAJE O OSOBĚ PROVÁDĚJÍCÍ SPRÁVU MAJETKU
v rozhodném období, včetně stručného popisu jeho zkušeností a znalostí
Obchodní firma
MIDESTA, s.r.o. (dále jen „Správce“)
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 51934
276 85 098
Sídlo
Brno, Čechyňská 419/14a , Trnitá, PSČ 602 00
Uzavřené smlouvy
Rámcová smlouva o poskytování služeb byla uzavřena dne 1.11.2013.
D. ÚDAJE O SLOŽENÍ PORTFOLIA FONDU A JEHO ČINNOSTI ZA DANÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ Složení portfolia Fondu
Fond investuje zejména do pohledávek, a to pohledávek nejen za obchodními společnostmi, ale i do
pohledávek za podnikateli a fyzickými osobami. Dále investuje také do nemovitostí (tj. do pozemků a staveb, které jsou součástí těchto pozemků, a využitelných věcných práv k nemovitým věcem) a nemovitostních společností, majetkových podílů v obchodních společnostech včetně podílů v obchodních společnostech s neomezeným ručením společníka, movitých věcí a jejich souborů a do finančních aktiv.
Ekonomické výsledky
V této části následuje přehled hlavních finančních ukazatelů, kterých Fond dosáhl v roce 2020. Detailní přehled a komentář k finančním výsledkům se nachází v individuální účetní závěrce. Běžné účetní období představuje obdbobí od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.
Účetní závěrka byla připravena na základě účetnictví vedeného v souladu s Mezinárodními účetními standardy upravenými právem Evropské unie (dálen jen „IFRS“ nebo „Mezinárodní účetní standardy“).
Výnosy, náklady, zisk
Celková hodnota výnosů za účetní období činila 230 391 tis. Kč, z čehož nejvyšší položky výnosů představují výnosy z postoupených pohledávek v hodnotě 48 034 tis. Kč, výnosy z úroků z pohledávek v hodnotě 40 247 tis. Kč, a zisk z finančních aktiv oceňovaných reálnou hodnotou v hodnotě 148 633 tis.Kč.
Celková hodnota provozních nákladů za účetní období činila 33 127 tis. Kč, z čehož nejvyšší položky nákladů představují soudní poplatky a správní náklady v hodnotě 10 729 tis. Kč, náklady na poradenské služby v hodnotě 13 813 tis. a náklady na úroky 7 591 tis. K.
Struktura aktiv a pasiv
Celková hodnota aktiv Fondu ke konci roku 2020 činila 1 409 207 tis. Kč, z čehož největší položky aktiv tvoří pohledávky v hodnotě 1 308 389 tis. Kč, dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě 16 850 tis. Kč, peněžní prostředky v hodnotě 59 581 tis. a ostatní aktiva v hodnotě 24 387 tis. Kč. Na straně pasiv byly nejvýznamnějšími položkami nerozdělený zisk z předchozích období ve výši 835 715 tis. Kč, zisk za účetní období v hodnotě 188 669 tis. Kč, dlouhodobé půjčky v hodnotě 152 861 tis. Kč, krátkodobé půjčky 49 466 tis. Kč, ostatní závazky v hodnotě 163 801 tis. Kč.
Image should be here
4
Investice a budoucí investice
Investice investičního fondu se soustředí zejména na nákup retailových portfolií pohledávek, hypotečních pohledávek a pohledávek korporátních a tímto směrem budou investice pokračovat.
Popis trhů
Pokračující ekonomický růst v tomto roce ve spojení s nízkými úrokovými mírami na trhu a růstem cen nemovitostí a růstem mezd (má význam u retailových portfolií) nadále umožňoval fondu realizovat nabyté aktiva v plánovaných finančních objemech, tj. inkasovat zejména pohledávky ve výši přesahující plánovanou návratnost jednotlivých pohledávek, respektive plánovanou návratnost portfolií pohledávek.
Situace na trhu korporátních a hypotéčních pohledávek je z pohledu nabývání pohledávek obtížnější, protože ekonomický růst způsobuje menší tlak na banky realizovat prodej rizikových aktiv, neboť těchto je v absolutním počtu méně a dlužníci mají navíc větší šanci se přefinancovat s ohledem na relativně nízkou úrokovou míru na bankovním trhu. Přes uvedenou tržní situaci se fondu daří nabývat pohledávky i v tomto segmentu, avšak s vynaložením vyššího úsilí, a to zejména s ohledem odpovědný výběr nabývaných aktiv s vědomím toho, že by se jejich hodnota mohla v budoucnu významně změnit v souvislosti se změnou ekonomického cyklu, či jiných mimořádných okoloností, které se mohou projevit na ceně aktiv.
E. ÚDAJE O PODSTATNÝCH ZMĚNÁCH ÚDAJŮ UVEDENÝCH VE STATUTU FONDU
ke kterým došlo v průběhu účetního období
V rozhodném období nedošlo ke změně statutu Fondu
F. ÚDAJE O DEPOZITÁŘI FONDU
v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonával
Depozitářem byla po celou dobu existence Fondu UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem Praha 4, Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, IČO: 649 48 242, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608 (dále jen
„Depozitář“).
G. ÚDAJE O OSOBĚ POVĚŘENÉ ÚSCHOVOU NEBO JINÉ OPATR. MAJETKU FONDU,
pokud je u této osoby uloženo více než 1 % hodnoty majetku fondu
Úschovu nebo jiné opatrování majetku Fondu zajišťuje pouze Depozitář Fondu.
H. ÚDAJE O HLAVNÍM PODPŮRCI
v rozhodném období, a údaj o době, po kterou tuto činnost vykonával
Majetek Fondu nebyl v rozhodném období svěřen hlavnímu podpůrci.
Image should be here
5
Image should be here
I. IDENTIFIKACE MAJETKU, JEHOŽ HODNOTA PŘESAHUJE 1 % HODNOTY MAJETKU FONDU
ke dni, kdy bylo provedeno ocenění využité pro účely této zprávy, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období
Majetek: Reálná hodnota v tis.
J. VÝVOJ HODNOTY AKCIE V ROZHODNÉM OBDOBÍ
v názorné grafické podobě; pokud investiční strategie investičního fondu sleduje nebo kopíruje určitý index nebo jiný finanční kvantitativně vyjádřený ukazatel (benchmark), uvede se i vývoj tohoto indexu v rozhodném období v grafické podobě
K. SOUDNÍ NEBO ROZHODČÍ SPORY,
které se týkají majetku nebo nároku vlastníků cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných fondem kolektivního investování, jestliže hodnota předmětu sporu převyšuje 5 % hodnoty majetku fondu v rozhodném období
Fond nevede žádné soudní spory ani daňové spory, mimo soudních sporů vedených za účelem vymáhání pohledávek za dlužníky, které fond odkoupil od bankovních či nebankovních institucí.
L. HODNOTA VŠECH VYPLACENÝCH PODÍLŮ NA ZISKU NA JEDNU AKCII
Fond v rozhodném období nevyplácel podíly na zisku. Fond nemá stanovenu žádnou dividendovou politiku.
Image should be here
k 31. 12. 2020
Pohledávky
1 308 389
Dlouhodobý hmotný majetek
16 850
Peněžní prostředky
59 581
Ostatní aktiva
24 387
Image should be here
Image should be here
6
M. ÚDAJE O SKUTEČNĚ ZAPLACENÉ ÚPLATĚ OBHOSPODAŘOVATELI ZA OBHOSPODAŘOVÁNÍ FONDU,
s rozlišením na údaje o úplatě za výkon činnosti depozitáře, administrátora, hlavního podpůrce a auditora, a údaje o dalších nákladech či daních
V rozhodném období vznikly Fondu náklady na činnost depozitáře ve výši 573 tis. Kč, z čehož bylo k 31. 12. 2020 vyplaceno 488 tis. Kč. Dále v rozhodném období vznikly Fondu náklady na činnost administrátora ve výši 425 tis. Kč, z čehož bylo k 31. 12. 2020 vyplaceno 276 tis. Kč. Náklady na audit v rozhodném období 2020 vznikly ve výši 351 tis. Kč, k 31. 12. 2020 byly vyplaceny.
N. ÚDAJE O MZDÁCH, ÚPLATÁCH A OBDOBNÝCH PŘÍJMECH PRACOVNÍKŮ A VEDOUCÍCH OSOB,
které mohou být považovány za odměny, vyplácených obhospodařovatelem investičního fondu jeho pracovníkům nebo vedoucím osobám v účetním období, členěných na pevnou a pohyblivou složku, údaje o počtu pracovníků a vedoucích osob obhospodařovatele tohoto fondu a údaje o případných odměnách za zhodnocení kapitálu, které investiční fond nebo jeho obhospodařovatel vyplatil
Mzdové a obdobné náklady Fondu za rok 2020 činí 354 tis. Kč. Z celkové částky mzdových nákladů se ve výši 24 tis. jednalo o odměny vedoucích pracovníků. Z celkové částky mzdových a obdobný nákladů Fondu byla částka ve výši 0 tis pohyblivou složkou. Průměrný počet zaměstnanců a vedoucích osob Investiční společnosti v roce 2020 byl 4.
Fond nevyplatil žádné odměny pracovníkům nebo vedoucím osobám za zhodnocení kapitálu Fondu.
O. ÚDAJE O MZDÁCH, ÚPLATÁCH A OBDOBNÝCH PŘÍJMECH PRACOVNÍKŮ NEBO VEDOUCÍCH OSOB,
které mohou být považovány za odměny, vyplacených obhospodařovatelem investičního fondu těm z jeho pracovníků nebo vedoucích osob, jejichž činnost podstatný vliv na rizikový profil tohoto fondu
Mzdové náklady a náklady na odměny vedoucích osob a dalších pracovníků majících vliv na rizikový profil Investiční společnosti a Fondu činily v roce 2020 celkem 24 tis. Kč, z toho 0 tis. činila pohyblivá složka.
Image should be here
7
P. VYBRANÉ FINANČNÍ ÚDAJE FONDU
STAV MAJETKU
Aktiva
Fond vykázal v rozvaze k 31. prosinci 2020 Aktiva v celkové výši 1 409 207 tis. Kč. Ta jsou tvořena především pohledávkami za bankami ve výši 59 581 tis. Kč, pohledávkami ve výši 1 308 389 tis. Kč, dlouhodobým hmotným majetkem ve výši 16 850 tis. a ostatními aktivy ve výši 24 387 tis. Kč.
Pasiva
Celková Pasiva fondu k 31. prosinci 2020 ve výši 1 409 207 tis. jsou tvořena zejména vlastním kapitálem fondu ve výši 2 000 tis. Kč, dlouhodobými půjčkami ve výši 152 861 tis. Kč, krátkodobými půjčkami ve výši 49 466 tis. Kč, závazky vůči nebankovním subjektům ve výši 162 023 tis. a ostatními pasivy ve výši 1 778 tis. Kč.
Výkaz zisku a ztráty
Výsledek hospodaření běžného roku je vykázán ve výši 188 669 tis.Kč, který vznikl jako rozdíl výnosů ve výši 196 524 tis.Kč, oceňovací rozdíl z přecenění pohledávek dle IFRS ve výši -107 176 tis.Kč, z přecenění majetku ve výši 1 420 tis. a nákladů ve výši 33 127 tis. Kč.
Q. INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE SFT A SWAPŮ VEŠKERÝCH VÝNOSŮ
Na účet Fondu nebyly v rozhodném období uskutečněny žádné SFT ani swapy veškerých výnosů.
Image should be here
8
II. ÚDAJE A SKUTEČNOSTI
podle § 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví
A. FINANČNÍ A NEFINANČNÍ INFORMACE O SKUTEČNOSTECH, KTERÉ NASTALY PO ROZVAHOVÉM DNI A JSOU VÝZNAMNÉ PRO NAPLNĚNÍ ÚČELU VÝROČNÍ ZPRÁVY
Po rozvahovém dni nenastaly žádné významné skutečnosti.
B. INFORMACE O PŘEDPOKLÁDANÉM VÝVOJI ČINNOSTI FONDU
Stále trvajícími opatřeními zavedenými vládou v jarních měsících 2020 na základě krizového zákona a zákona o ochranně veřejného zdraví k zastavení šíření pandemie COVID-19 je zasaženo mnoho ekonomických subjektů zejména v oborech - ubytování, pohostinství, cestování a kultury. Jelikož mnoho firem a podnikatelů ztratilo zdroj příjmů, který se projevil v neschopnosti splácet závazky a platit nutné náklady, představila v následujících měsících česká vláda řadu zmírňujících opatření. K těm patřilo představení programů na podporu udržení zaměstnanosti, ve kterých mohly zasažené podniky žádat o kompenzace vyplacených mezd, programy na podporu inovativních řešení v boji s pandemií, úvěrové a záruční programy pro firmy a podnikatele, prodloužení termínů splatnosti daní, kompenzační bonusy pro zasažené sektory hospodářství (kultura, doprava, turismus, maloobchod, sport), programy podpory pro firmy a podnikatele na platby nájmů, zvýšení dávek sociálního zabezpečení a ošetřovného pro zaměstnance a samostatně výdělečně činné osoby a další formy úlev podnikům i živnostníkům. Vedení IFIS investičního fondu sleduje aktuální situaci kolem COVID-19 a vyhodnocuje rizika spojená s dopady na vymáhání pohledávek a poskytování úvěrů, která jsou minimální. Na výši výtěžnosti nezajištěných pohledávek neevidujeme žádný dopad. Na výši výtěžnosti zajištěných pohledávek v portofliu fondu může mít vliv zejména propad cen nemovitostí, který neočekáváme u rodinných domů či bytových jednotek, ale v případě hotelů či kancelářských budov může dojít ke snížení jejich ceny, a to zejména v méně perspektivních lokalitách. Propad ceny nemovitostí jsme u našeho portfolia zajištěných pohledávek nezaznamenali a výrazný propad ani neočekáváme s ohledem na dobrou likviditu a diverzitu zajištěných pohledávek. Fond eviduje vliv COVID-19 zejména na rychlost soudních řízení, což může prodloužit dobu návratnosti investic.
Společnost IFIS investiční fond, a.s. a pracovníci společnosti MIDESTA, s.r.o., kteří zajišťují správu portfolií pohledávek, přijali následující opatření:
- práce z domova u části pracovníků;
- pracovníci docházející do zaměstnání jsou povinni dodržovat sociální odstup a přísná hygienická opatření, k nimž byly společností zajištěny ochranné a desinfekční prostředky;
- omezení osobních kontaktů s klienty
- pravidelné testování pracovníků na COVID-19
Celkový dopad opatřeních lze očekávat po jejich skončení. Po skončení opatření očekáváme větší množství investičních příležitostí do nákupu pohledávek od peněžních ústavů.
V roce 2021 se bude Fond nadále soustředit zejména na nákupy retailových portfolií pohledávek, hypotečních pohledávek a pohledávek za korporátními klienty bank. Dále se bude soustředit na vymáhání již nakoupených pohledávek a zefektivnění vymáhacího procesu.
Image should be here
9
S ohledem i na výše uvedené vedení účetní jednotky zvážilo potenciální dopady COVID-19 na své aktivity a dospělo k závěru, že nemají významný vliv na předpoklad neomezené doby trvání podniku. Vzhledem k tomu byla účetní závěrka k 31. 12. 2020 zpracována za předpokladu, že fond bude nadále schopen pokračovat ve své činnosti. Lze však důvodně očekávat, že výše uvedená situace ovlivní v průběhu účetního období roku 2021 reálnou hodnotu majetku a dluhů fondu.
C. INFORMACE O RIZICÍCH VYPLÝVAJÍCÍCH Z INVESTOVÁNÍ DO FONDU
Popis podstatných rizik spojených s investicemi do Fondu:
a) Riziko nestálé aktuální hodnoty cenného papíru vydaného Fondem v důsledku složení majetku nebo způsobu obhospodařování majetku Fondu. Investor si musí být vědom, že i přes maximální snahu o bezpečné obhospodařování a diverzifikaci majetku Fondu v případě kolísání trhu s cílovými aktivy může dojít i ke kolísání hodnoty akcií Fondu. Současně zejména v počátku existence Fondu budou jednotlivá cílová aktiva představovat značný podíl na celkovém majetku Fondu, a tak nepříznivý vývoj ceny jednotlivého nemovitostního aktiva může mít významný dopad na vývoj ceny akcií Fondu.
b) Tržní riziko vyplývající z vlivu změn vývoje celkového trhu na ceny a hodnoty jednotlivých druhů majetku Fondu . Vývoj směnných kursů, úrokových sazeb, kreditních spreadů, popř. dalších tržních indikátorů, vždy vliv na hodnotu aktiv obecně. Míra tohoto vlivu závisí na expozici majetku Fondu vůči těmto rizikům (např. denominace pohledávek v majetku Fondu v cizí měně, změna tržní hodnoty dluhopisu při změně úrokové sazby apod.).
c) Úvěrové riziko spočívající v tom, že emitent nebo protistrana nedodrží svůj závazek. Úvěrové riziko může spočívat zejména v tom, že subjekty, které mají platební závazky vůči Fondu (např. nájemci zařízení na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů a nájemci nemovitostí, dlužníci z pohledávek, emitenti investičních nástrojů apod.) nedodrží svůj závazek. Tato rizika Fond minimalizuje zejména výběrem protistran dosahujících určitou úroveň bonity, nastavením objemových limitů na pohledávky vůči jednotlivým protistranám a vhodnými smluvními ujednáními.
d) Riziko vypořádání spojené s tím, že vypořádání transakce neproběhne tak, jak se předpokládalo, z důvodu, že protistrana nezaplatí nebo nedodá investiční nástroje ve stanovené lhůtě. Toto riziko je představováno zejména selháním protistrany v okamžiku vypořádání transakce. Tato rizika jsou minimalizována zejména výběrem kredibilních protistran, vypořádáváním transakcí s investičními instrumenty v rámci spolehlivých vypořádacích systémů a v případě transakcí s nemovitostními aktivy ošetřením kvalitními právními instituty.
e) Riziko nedostatečné likvidity spočívající v tom, že určité aktivum Fondu nebude zpeněženo včas za přiměřenou cenu. Vzhledem k charakteru trhu jednotlivých typů cílových aktiv, které mohou tvořit zásadní část majetku Fondu, je třeba upozornit na skutečnost, že zpeněžení takového aktiva při snaze dosáhnout nejlepší ceny je časově náročné. V krajním případě může riziko likvidity vést k likviditní krizi.
f) Měnové riziko spočívající v tom, že hodnota investice může být ovlivněna změnou devizového kurzu. Měnové riziko je podmnožinou rizik tržních, která jsou popsána v tomto článku výše.
g) Riziko spojené s jednotlivými typy finančních derivátů, které Fond hodlá nabývat. Rizika spojená s finančními typy derivátů jsou v zásadě rizika tržní, a to buď měnová či úroková podle podkladového aktiva derivátu, a úvěrové riziko protistrany. V případě derivátů je třeba upozornit na důsledky pákového efektu, které obecně znamenají, že i mírná změna ceny podkladového nástroje, od kterého je derivát odvozen, znamená relativně velkou změnu ceny derivátu.
h) Riziko ztráty majetku svěřeného do úschovy nebo jiného opatrování, které může být zapříčiněno zejména insolventností, nedbalostním nebo úmyslným jednáním osoby, která v úschově nebo jiném opatrování majetek Fondu nebo cenné papíry vydané Fondem. Majetek Fondu je svěřen do úschovy, nebo pokud to povaha věcí vylučuje, jiného opatrování Depozitáři, kterým je renomovaná banka. Přesto může existovat riziko, že
Image should be here
10